Ejerforeninger

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 

Revisor ejerforening

En ejerforening er reguleret i ejerlejlighedsloven og hertil normalvedtægten for ejerforeninger. En ejerforening drives som et administrationsfællesskab, men en generalforsamlingsvalgt bestyrelse. Bestyrelsen består af ejerforeningsmedlemmer, deres pligt er, at drive en økonomisk sund ejerforening. For at kunne gøre det, skal der laves løbende regnskab og budget, for at kunne holde styr på økonomien. Det kan være der ligeledes skal optages fælleslån, og her vil den historiske regnskabsaflæggelse og god budgetstyring have en væsentlig rolle, når der skal optages lån på vegne af medlemmerne.


Besidder bestyrelsen ikke kompetencerne til, at kunne udarbejde normal regnskabspraksis for ejerforeninger, kan bestyrelsen vælge at anvende en professionel administrator. Administratoren varetager der løbende administration og producere regnskabet der skal revideres af en ekstern generalforsamlingsvalgt revisor. Tiltræder en godkendt revisor som generalforsamlingsvalgt revisor hos en ejerforening, gælder samme regler for revisor om uafhængighed mm.


Ejerforeningens bestyrelses forhold til revisor

Her er bestyrelsen forpligtet til, at give revisor de oplysninger der findes tilstrækkelig, for at kunne udføre en revision af årsregnskabet. En generalforsamlingsvalgt revisor for en ejerforening genvælges på den årlige generalforsamling, med en stemmerflerhed efter fordelingstal. Revisoren der reviderer årsregnskabet for ejerforening behøves nødvendigvis ikke være en registreret eller statsautoriseret revisor. Af praksis er det ofte en godkendt revisor der vælges som generalforsamlingsvalgt revisor i en ejerforening. Den registreret eller statsautoriseret revisor vælges til ejerforeningsrevisor, når mindst en fjerdedel af ejerforeningens medlemmer efter antal og fordelingsantal beslutter det.


I beslutningen om at vælge revisoren, skal der tages hensyn til, om revisoren sidder i bestyrelsen eller er kasserer, da det ikke er tilladt efter normalvedtægtens bestemmelser. Er der valgt en godkendt revisor for ejerforeningen, skal der på den kommende generalforsamling, såfremt der af ejerforeningsvedtægter er indskrevet at årsregnskabet revideres, ske en ændring til vedtægterne om fravalg af revision, dette kan ske ved, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor.


Revisor årsregnskab ejerforening

Det fremgår af normalvedtægten, at en ejerforenings årsregnskab skal følge kalenderåret, og regnskabet skal ligeledes indeholde en resultatopgørelse og en balance. Årsregnskabet aflæggelse efter regnskabsklasse A og med der tilhørende krav. Forinden generalforsamlingen skal revisor præsentere for bestyrelsen ejerforeningens årsrapport, her skal der ske en gennemgang af årsrapporten i bestyrelsen, herunder hvordan overskud eller underskud skal dækkes. I samme forbindelse kan revisor og bestyrelse drøfte, hvordan forholdene for ejerforeningen processer for regnskabsaflæggelsen er tilfredsstillende, eller om revisor har bemærkninger til, at bogføring, betaling af regninger ikke foregår på betryggende vis, kan det rapporteres til bestyrelsen.


Til en forelæggelse af regnskabet til ejerforeningens bestyrelse, her kan revisor assistere med sin kompetence og indsigt i det reviderede årsregnskab, om hvor vidt der kan være sket væsentlige ændringer i resultatet, likviditetsændringer eller stiftelse af gæld, hvad har det påvirket nu og fremover. Har en administrator udarbejdet årsregnskabet, skrive de under sammen med bestyrelsen og revisor på årsrapporten for ejerforeningen. Denne underskrevet årsrapport fremstilles på generalforsamlingen og herved skal der godkendes. Kan årsrapporten godkendes på ejerforeningens generalforsamling, vil dirigenten afslutningsvis også underskrive. Revisor kan også deltage på generalforsamling, men har ikke møde eller taleret, kun såfremt det er på egen regning. I mange tilfælde, vil det være en fordel for bestyrelsen, at revisoren deltager på ejerforeningens generalforsamling.


På samme generalforsamling forelægges ejerforeningens budget, i den forbindelse kan ejerforeningen rekvirere assistance hos revisor til udarbejdelse af budgettet. Forudsætningen skal bestyrelsen selv komme med, revisor kan hjælpe med den tekniske del, særligt henblik på driftsoverskud og likviditetsdækning. Ligesom revisionen af regnskabet er enormt vigtigt, i de tilfælde hvor en ejerforening har optaget finansiering til et anlægslån i ejendommen, så likviditetsbehovet kendes hvert år. Det er grundlaget for opkrævning af ejerforeningsbidraget, så ejerforeningen hele tiden er i økonomisk balance

.

Revisionen er ejerforeningen

Revisor skal i sin rolle som generalforsamlingsvalgt revisor sikre, at regnskabet er retvisende. Regnskabet for ejerforening redegøre for økonomien, og revisor skal sikre, at bestyrelsen foretager løbende bogføring og forvalte ejerforeningens midler på betryggende vis. Revisor skal imod ikke tage stilling til om ejerforeningens økonomi forvaltes hensigtsmæssigt, men revisor skal henlede sit arbejde imod forhold der kan indikere besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Revisor er i forbindelse med revisionen af en ejerforening forpligtiget til, at påse om der opkræves boligafgifter henhold til vedtægten.


Revisor i normalvedtægten

Ejerforeninger kan med fordel ændre deres vedtægter til, at når der er valgt en godkendt revisor til at udføre revisionen, så bør der f.eks. kun vælges revisor ved hvert tredje år af hensyn til kontinuiteten. Et revisorskifte kan være tidskrævende og lig med flere omkostninger, da første år for revisor er det mest tidskrævende pga. første gang revisionen. Derfor kan den ansvarlige bestyrelse med rette sikre ejerforeningen stabile revisoromkostninger.