Persondata

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Ødegård ApS persondatapolitik


Stam- og kontaktoplysninger

Adresse: Revisorfirmaet Ødegård ApS

CVR: 32343678

E-mail: Info@osrr.dk

Tel.: 7023 8000


Generelt

Med alle kunder indgås en kundeaftale, der danner hjemmelen til at behandle persondata. I denne forbindelse beder vi kunden afgive et samtykke, som giver Ødegård ApS lov til, at behandle persondata. Kundeaftaler med samtykkeerklæ-ringer opbevares i kundemappen under stamkort. Samtykket gør det muligt, at kunne yde det aftalte og hermed opfylde vores kontraktlige forpligtigelser i kundeforholdet.


Det er Ødegård ApS opfattelse, at vi er dataansvarlig for behandling af data for gældende arbejdsområder:

  • Skat & Moms
  • Bogføring og Løn
  • Regnskab og Rådgivning


Den dataansvarlige bærer risikoen for databrud og den forbindelse har vi vurderet, at der er begrænset risiko, i forhold til Ødegård ApS forrentningsområde og organisation. Der er i forbindelse med risikovurdering etableret tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, til at imødegå en trussel, og skulle databruddet opstå, er der en handlingsplan til håndtering af en givende situation.


Vi ønsker med denne persondatapolitik, at oplyse og give indsigt for den registreredes i, hvad der sker og hvorledes dennes data behandles i vores aftaleforhold.


Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave. Det inkluderer også de data, som fremgår af kundens skattemappe, i det omfang kunden giver os adgang til den. 


Det drejer sig om oplysninger om kundens økonomiske, skattemæssige og forretningsmæssige forhold.


Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Det gælder i udgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registret, SKAT og Ejerregisteret.

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Det gælder fx bogføringsloven og hvidvaskloven (se nærmere nedenfor i sidste afsnit). 


Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var årsagen til indsamlingen. Det vil som udgangspunkt være efter endt kundeforhold. Kundedata til brug for regnskabsmateriale opbevarer vi dog altid i mindst 5 år på grund af reglerne i bogføringsloven og hvidvaskloven.


Videregivelse og overladelse af persondata

Vi videregiver og overlader persondata til samarbejdspartnere og andre aktører, hvis det er nødvendigt for at opfylde aftalen, som vi har indgået med kunden.


Vi vælger nogle gange at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, webhosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Når der anvendes databehandlere, sker det kun ud fra specifikke formål, og det er stadig vores ansvar, at kundens oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og nærværende persondatapolitik.


Vi videregiver ikke persondata til formål, som ikke følger af aftalen – fx videregivelse til andre til brug for deres markeds-føring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe vide-regivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har samtykket til det.


Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.


Den registreredes rettigheder

Kunden har ret til at få adgang til sine persondata

Kunden har til en enhver tid ret til at få indsigt, hvilke data vi behandler om vedkommende, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Kunden kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer persondata, og hvem, der modtager data om kunden.


Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Kunden kan gøre brug af rettigheder ved at henvende sig til os.


Kunden har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis kunden mener, at de persondata, vi behandler om kunden, er unøjagtige eller urigtige, kan kunden naturligvis henvende sig til os og få dem rettet.


I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette persondata. Det gælder fx, hvis kunden trækker sit samtykke tilbage. Hvis kunden mener, at data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan kunden bede om at få dem slettet. Kunden kan også kontakte os, hvis kunden mener, at persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.


Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata

Kunden har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af persondata. Kunden kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af data til markedsføringsformål. Hvis kundens indsigelse er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter kundens data, medmindre vi forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem.


Hvis kunden ønsker at bruge sin ret til dataportabilitet, vil kunden modtage persondata fra os i et almindeligt anvendt format

Kunden har ret til at modtage de persondata, kunden har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om kunden hos andre aktører på baggrund af kundens samtykke.


Generelt om kundens brug af sine rettigheder

Hvis kunden ønsker at få adgang til data, få dem rettet eller slettet, eller at gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver kunden svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget henvendelse.


Ret til at klage til Datatilsynet

Kunden har ret til at klage til Datatilsynet, hvis kunden mener, at Revisorformaet Ødegård ApS behandling af personoplysninger ikke lever op til lovgivningens krav.


Brud på sikkerheden

Hvis der sker et sikkerhedsbrud skal Datatilsynet have besked inden 72 timer. Underretningen skal omfatte karakteren af brud, omfang af brud, hvilke tiltag der er gjort for at begrænse skaderne, konsekvenserne af bruddet og dokumentation for omstændighederne for bruddet.


Kun hvis det er usandsynligt, at bruddet fører til en risiko for fysiske personers rettigheder kan underretning undlades.

Det er altid ledelsen i Revisorformaet Ødegård ApS, der beslutter om underretning skal ske eller ej.


Indsamling af oplysninger i henhold til hvidvaskloven

Vi er forpligtet til at indsamle oplysninger efter reglerne i hvidvaskloven og i den forbindelse:


  • Indhentes identitets- og kontroloplysninger samt kopi af foreviste legitimations-dokumenter ved etablering af kundeforholdet.
  • Indhentes dokumentation for og registreringer af transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsfor-bindelse eller en enkeltstående transaktion.
  • I tilfælde af mistanke om, at kunden begår hvidvask eller terrorfinansiering, vil der blive indhentet dokumenter og registreringer vedrørende gennemførte undersøgelser.•Oplyses om, at de indhentede oplysninger om kunden alene vil blive brugt til at opfylde revisors forpligtelser efter hvidvaskloven og ikke til fx markedsførings-formål.
  • Gøres opmærksom på, at oplysningerne kan blive videregivet til SØIK i tilfælde af mistanke om, at kunden an-tages er involveret hvidvask eller terrorfinansiering.
  • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til indsigt i de registrerede oplysninger.
  • Gøres opmærksom på, at oplysningerne opbevares i 5 år og normalt vil blive slettet 5 år efter sidste engagement med kunden.
  • Gøres opmærksom på, at kunden har ret til at få korrigeret fejlagtige oplysninger, som er registreret.


Databehandleraftale

Anmoder vores kunder om, at vi agerer som databehandler, indgås der en skriftlig aftale om databehandlingen.

Anvender vi underleverandører der i forvejen agerer som databehandler, indgås den skriftlig aftale om databehandlingen mellem leverandøren og Revisorformaet Ødegård ApS.


Cookiepolitik

Denne hjemmeside anvender ikke cookies.