Fastejendom

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisorrådgivning fastejendom


Revisor ejendomme
Køb og salg af fast ejendom i erhvervsmæssige sammenhæng vil ofte kræve anvendelse af revisor eller en rådgiver med økonomisk og skatteretlige indsigt i forhold der er relevante at iagttage ved anskaffelsen eller afståelse af en ejendom.


Når private sælger deres bolig er de som regel omfattet af skattefrihed, og derfor er det ikke relevant eller nødvendigt med en revisors involvering, her er det som minimum hensigtsmæssigt med en boligrets advokat eller en ejendomsmægler.


Revisor erhvervsejendomme
Erhvervsejendomme kan være domicilejendomme, investeringsejendomme eller handelsejendomme, og den mere detaljeret klassificering af ejendomskategorier kan forklares ved, at domicilejendomme er de ejendomme den erhvervsdrivende selv ejer og bor i, hvor handelsejendomme er ejendomme der er anskaffet med henblik på videresalg og resten falder ind i kategorien investeringsejendommen, både som ikke og afskrivningsberettiget, samt momsfrie og momspligtige ejendomme.


Revisor rådgivning ejendomshandler
Rådgivning omkring ejendomshandler indeholder mange aspekter, det grundlæggende er selve købsaftalen og overdragelse af ejendommen, der kan ske med evt. tilhørende gæld og når det er i erhvervsmæssige sammenhæng sker det enten som en virksomhed- eller aktivoverdragelse.


Transaktionen i ejendomshandler kan derfor være meget komplekse og have særlige økonomiske konsekvenser for køber og sælger, hvad overdrages i handlen udover selve ejendommen. Når transaktionen sker mellem interesseforbundene parter kan revisor være med til at afdække forhold omkring værdiansættelsen, ligeledes ved en familieoverdragelse der kan være et led af et generationsskifte. Når sælger afstår ejendommen skal der afdækkes moms-, afskrivnings- og skatteforhold, ligeledes vil en væsentlig effekt af en ejendomshandel være transaktionsomkostningerne forbundet med salget, til henholdsvis erhvervsmægler, advokat, revisor, penge- og realkreditinstitut og tingslysningsafgifter. Både på køber- og sælger side vil disse være relevante da det for begge parter handler om nettokøbesum og provenu.


De indledende overvejelser om afståelse af en erhvervsejendomme må baserer sig på et individuelt behov for virksomheden, men uanset hvad skal revisor i dialog med virksomheden om, hvilken måde denne ejendom kan sælges på. I tilfælde af afståelse til tredjemand vil interessen ligger i et så stort nettoprovenu på ejendomshandlen, hvori der ofte er modsatrettet i situationer med interesseforbundne parter og familieoverdragelser.


Revisor familieoverdragelser ejendom
I tilfælde med interesseforbundne parter og familieoverdragelser er der også et stort element i at finansierer overdragelsen, hertil er der også forhold der skal iagttages såfremt handlen ikke sker kontant.


Denne revisor rådgivning vil være afgørende for om et salg vil være aktuelt, og ligeledes planlægning for hvornår ejendomshandlen skal sker og om der er særlige forhold der kræver en speciel konstruktion. For ejendomme ejet i personligt regi, her kan disse ejendomme være behæftet med store udskudte skatter og indehaveren kan ligeledes have opsparet overskud, disse skatter kan med planlægning placeres i selskaber, og med den rette tidshorisont kan selskaberne frasælges uden skat.


Revisor udlejningsregnskab
Når revisor løbende har lavet udlejningsregnskaberne for personligt ejer virksomheder eller selskaber der ejer ejendommene, vil revisor og ejeren nemmere kunne træffe de rigtige valg og i god tid. Udover den løbende skat af overskuddet i udlejningsregnskabet, betaler virksomhederne Ejendomsskat, dog ikke ejendomsværdiskat, denne omkostning kan der sammen med en rådgiver tager stilling til om grundskyld og dækningsafgift er korrekt.


Udmunder revisors rådgivning i en ejendomshandel skal en advokat være med til at lave købsaftalen og foretage tinglysning af skøde. Til selve købsaftalen skal der selvfølgelig redegøres for aftalens indehold, og en væsentlig ting er berigtigelsen, sker den kontant, gældsoverdragelse eller kombineret. Sikkerheden for sælger er, at køber er garant for købesummen og ejendomsrettens overgang først sker ved betaling.


I forbindelse med en ejendomshandlen er der afholdt rådgiver og tinglysningsomkostninger, og næste led i udsigterne til omkostninger refusionsopgørelsen, her kan det gå begge veje for køber og sælger, det afhænger af skæringstidspunktet for hvilken part der skal afholdes ejendommens udgifter.


Revisor refusionsopgørelsen
Refusionsopgørelsen redegøre for de udlæg køber eller sælger har haft forbundet med ejendomshandlen og hvori en af parterne efterfølgende har et tilgodehavende som modparten skal betale. Typiske udgifter er terminer og ejendommens ordinære driftsomkostninger, i udlejningsejendomme hvor der påhviler en gældsforpligtigelse i form af depositum og forudbetalt leje, kan disse også indgå i refusionsopgørelsen, såfremt disse ikke tidligere har været modregnet i den kontante købesum. For udvalgte udlejningsejendomme vil der blive overdraget et aktiv, det vil være de forskellige saldi for vedligeholdelsesomkostninger og vedligeholdelses saldi ved lov.


Revisor kan assistere efterfølgende med at placerer udgifterne refusionsopgørelsen korrekt i udlejningsregnskabet, således omkostninger og indtægter rubriceres rigtigt og ejeren får medtaget alle fradrag. Gevinsten eller tabet behandles anderledes enten efter næringsreglerne eller ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven.