Finansiering

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor assistance til valg af finansiering i generationsskifte

Når en overdragelse af aktier eller aktiver ikke kan ske med succession, giver det anledning til at afdække finansieringsmuligheder. En overdragelse kan berigtiges ved et lån, en kontant betaling, en gave eller som en kombination af alle 3. Erhververens interesse er, at skulle anvende så få penge fra sin private formue, og for overdrageren at undgå afståelsesbeskatning i overdragelsen. Når købesummen skal berettiges, skal erhververen af virksomheden betale handelsværdien selv, enten via egne midler eller via fremmed finansiering hos et kreditinstitut. Denne øvelse berør ikke skattetekniskfelt, denne form for finansiering må anses for den mindst attraktive, da erhververen selv skal trække på egen likviditet eller løbende afdrage til sit kreditinstitut personligt eller via selskab, denne løsning er hermed forbundet med renteomkostninger og dyre stiftelsesomkostninger.


Anfordringslån i et generationsskifte

Når der overdrages en virksomhed, kan vederlæggelsen for overdragelsessummen berigtiges som et anfordringslån. Et anfordringslån er kendetegnet ved friheden til selv at udforme forrentnings- og afdragsbetingelser, og at långivere til enhver tid kan kræve lånet indfriet med en dagsvarsel. Et anfordringslån sidestilles med et kontantvederlag. Der sker bare ingen kontant vederlægges til overdrageren, det betyder at kursen kan sættes til pari.


Fordelen ved et anfordringslån er rentefriheden, lovhjemlen findes i den juridiske vejledning Der har dog været sager, hvor SKAT ikke har fundet ændringer i rente betingelser for skattepligtige. F.eks. i sagen SKM2003.545.LR, hvor långiveren ændrede renten i anfordringsvilkårene fra 4% til 0%, hermed fastslog SKAT, at der nu var udstedt nye gældsbreve og det eksisterende anfordringslån var indfriet. De gamle lån blev indfriet til pari og de nye gældsbrev anså SKAT som mere usikre og blev stiftet til samme nomielle værdi, men til en lavere kurs, og hermed opstod der et tab for långiver og en gevinst for låntager jf. KGL.


Revisor anfordringslån

Anfordringslånet skal overholde anfordringsvilkårene, hvilket medfører at lånet ikke må have en løbetid og afdragsprofil, og som nævnt ovenfor kan långiver kræve lånet indfriet med en dags varsel. Der findes et gammelt eksempel, hvor en mor fik en stor restskat. Her tog SKAT udlæg i tilgodehavende og bad sønnen indbetale SKATs gældende restskat til indfrielse.


Formålet for anvendelse af lånet er der ingen krav til. Anfordringslånet udstedes indenfor gaveafgiftskredsen og da der er frihed i afdrags betingelserne betyder det, at erhververen selv kan bestemme afdragsforløbet og samtidig hvert år nedskrive gælden med gaveafgiftssatsen.


Revisor gældsbrev

Et gældsbrev er anderledes i forhold til et anfordringslån. Her kræves det faste lånevilkår vedr. løbetid, afdragsprofil og rentesats. Gældsbrevet skal kursfastsættes ud fra gældende markedsværdi for private gældsbreve. Det vil betyde for overdrager og erhverver, at de løbende skal opgøre angivelser for kurs- gevinst/tab under bestemmelser i kursgevinstloven kap. 5 for selskaber og personer, afhængigt af om salget sker mellem fysiske personer eller selskaber. Gældsbrevet har en nominelværdi gældende for aktiernes handelsværdi, den nominelle værdi er restgælden som erhververen skal betale til overdrageren. Ved stiftelsen af gældsbrevet fastsættes f.eks. en kurs 80, hvilket medfører tab for overdrager og gevinst erhververen, når der så løbende afdrages, hvad der svarer til nominelværdi opstår udligning af det tidligere kurs- tab/gevinst.   


Revisor gave finansiering i generationsskifte

En aktie eller et aktiv kan overdrages med eller uden succession som gave, og berettigelsessummen kan vederlægges som en kombination af kontant betaling, gave og gældsbrev/anfordringslån. Gaven vil som nævnt tidligere udløse gaveafgift, uanset sussession eller ej. Fordelen ved gave for overdrageren er, at der ved succession ikke udløses beskatning hos overdrageren, men i stedet en gaveafgift hos erhververen. Da der er en latent skat behæftet på aktiernes anskaffelsessum, gives der derfor ved succession rabat ved beregning af en passivpost. Det sker kun ved succession, hvor der er et gaveelement i overdragelsen, og der gives tilladelse til beregning af passivposten.


Passivposten beregnes i henhold til KSL § 33 D, stk. 2 af den laveste mulige skattepligtige fortjeneste, som salget ville kunne indbringe hos tredjepart. Af indkomst der ikke vil være aktieindkomst, beregnes passivposten 30% af fortjenesten og 22% for aktieindkomst jf. KSL § 33 D, stk. 3. Er gavemodtager ikke indenfor gaveafgiftskredsen BAL § 22, skal gaven indkomstbeskattes jf. SSL § 4, litra c af gavens værdi.