Omstrukturering

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Omstrukturering af din virksomhed


Har du brug skatteoptimere eller opnå bedre risikostyring over din virksomheds aktiviteter, kan du som virksomhedsejer med fordele se på hvordan din virksomhed kan omdannes eller omstruktureres ved hjælp af de muligheder der ligger i virksomhedsomdannelsesloven eller selskabsloven.


Skattelovningen og selskabsretten er i denne sammenhæng væsentligt at kende sammenspillet, da valget af hvorledes man ønsker og struktureres sig på, påvirker hvorvidt om der udløses skat eller ej.


Revisor assistance til omdannelse af Personligt ejet virksomheder


Driver du virksomhed i personligt ejet virksomheder, som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed, og er du i den sistuation, at du ønske et selskab til at drive virksomheden videre i. Her har du muligheden, at stifte et nyt anpartsselskab eller aktieselskab med assistance for en revisor eller en advokat. Den personligt ejet virksomhed kan så overdages til ny stiftet selskab, under visse betingelser kan et eksisterende selskab anvendes, overdragelsen kan ske skattefri eller skattepligtig. Overdragelsen skal ske til handelsværdi, da der handles mellem interesseforbundne parter.


Ved en skattepligtig overdragelse, kan overdragelsen af virksomhedens aktiver og passiver vederlægges på 2 måder, enten med anparter eller aktier eller kontant, samt berigtigelse med gældsbrev.


Ved en skattefriomdannelse apportindskud virksomheden samlet og den oprindelig indehaver kan kun vederlægges i anparter eller aktier. I den forbindelse skal der anvendes en revisor til erklærer sig om en den påkrævet vurderingsberetning efter selskabsloven bestemmelser.


Revisor assistance til omstrukturering af Kapitalselskaber


Har du overvejelser om udvidelse af dit virksomhedsaktivitet eller ønsker du at frasælge dele af virksomheden, f.eks. lave et generationsskifte til nøglemedarbejdere eller familiemedlemmer, kan du med fordele rette henvendelse til en rådgiver. Det grundlæggende incitament til, at foretage en selskabsretligt omstruktureringen, udspringer ofte af at køber ikke er i besiddelse af finansiering til at købe hele virksomheden. Derfor kan det være en fordel, at få en revisor til at kigge på hvilke muligheder selskabsloven og skatteloven tilbyder.


En revisor kan rådgive om hvordan du kan slanke virksomhedens balance, så værdien af virksomheden bliver lavere og køberen kan nemmere komme ind som kapitalejer. Overdragelsen af anparter kan for nøglemedarbejdere og visse familiemedlemmer ske med succession, der ikke udløser skat, for ikke interesseforbundne parter sælges overdragelsen på markedsvilkår, og kræver ikke yderligere end handelsdokumenter tilknyttet til overdragelsen, typisk en købsaftale på baggrund af en due diligence.


Finansieringen i forbindelse med salg af anparter eller aktier berigtiges kontant eller via en udvalgt finansieringsform der individuelt aftales mellem køber og sælger.


Inden køber og sælger kommer frem til hvad der skal sælges og til hvilken købesum, kan revisor hjælpe i samarbejde med ledelsen om selskabet skal omstruktureres. Det kunne f.eks. omfatte sammenlægning af virksomheder indenfor en koncern, herunder vil der skulle foretages en fusion. Hvis selskabet har en eksisterende stor balance med en høj indre værdi, skal selskabet måske spaltes eller aktiver fjernes ved en tilførsel af aktiver til et andet selskab.


I denne forbindelse skal revisor udarbejde selskabsretlige erklæring, forskelligt fra hvilken omstruktureringsmodel der vælges, derfor kan der med fordel vælges en revisor som rådgive til denne proces, da revisor har god indsigt i selskabsretlige og skatteretlige forhold ved omstrukturering af selskaber, herunder også generationsskifte for enmandsvirksomheder og selskaber.   


Revisor assistance til ophør af virksomhed


Modsætningen af stiftelsen af virksomhed, er dennes ophør, dette kan ske frivilligt som ufrivilligt. For personligt ejet virksomheder ske der beskatning når virksomheden afstår dennes aktiver og passiver. På ophørsdagen skal aktiver og passivers tab eller fortjeneste gøres op, og der kan være forskel i relation til om indehaveren har anvendt virksomhedsskatteloven, hvorledes skatten opgøres. Ligeledes skal der for aktiver beregnes udtagningsmoms, såfremt bestemmelserne for dette finder anvendelse.


For selskaber kan opløsning af selskabet skal frivilligt ved en likvidation, såfremt selskabet er solvent, igen her skal revisor afgive erklæring i denne forbindelse. En lidt billigere måde, dog også mere risikabelt ordning er opløsning ved betalingserklæring, herved indhentes der skattekvittance fra SKAT om selskabet ikke skylder penge til det offentlige, og dernæst kan der anmodes om opløsning hos Erhvervsstyrelsen. Konsekvensen ved denne model er, at alt hæftelse flyttes over til kapitalejerne, så skulle der komme krav til selskabet efter opløsning, hæfter kapitalejerne personligt for denne gæld.


Glemmer selskabet at opretholde kravene om reelle ejere, indsendelse af årsrapporten med mere, kan selskabet blive sendt til tvangsopløsning, det kan blive en dyr fornøjelse for selskabet, særligt hvis det i forvejen er solvent, da sagsomkostninger i sø- og handelsretten er bekostelige, samt hvis du vælger at anmode om genoptagelse, vil det kræve en revisor erklæring.


En virksomhed eller selskab kan hænde at gå konkurs, dette anliggende er forbeholdt advokater, dog vil revisorerne kunne bistå og assisterer med skatteberegninger for indehaveren eller selskabets skattepligtige indkomst, efter bestemmelserne i konkursskatteloven.