Aktieombytning

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor aktieombytning

Revisor kan rådgive om en aktiebytning, skal den være skattepligtig eller skattefri, og skal der ansøges om tilladelse. Til forskel for fusion, spaltning og tilførsel af aktiver, så reguleres en aktieombytning i aktiebeskatningsloven og med enkelte henvisninger til fusionsskatteloven. Aktieombytning behandles civilretligt som et apportindskud af aktier til et kapitalselskab, og bruges typisk til stiftelse af et Holding i forbindelse med kapitalejeres omstrukturering med henblik på risikoafdækning, skatteplanlæsning i forhold til et salg af virksomheden eller et generationsskifte til ledende medarbejdere og nærtstående familie.


Revisor aktieombytning skattepligtige

Den skattepligtige aktieombytning har reelt set betydning for den kapitalejer der afstå sine kapitalandele, hvorefter denne beskattes af fortjeneste eller opnår en tab i aktieindkomst/kildeartsbestemt tab. Det er den skattefrie aktieombytning der er kompliceret og interessant for kapitalejerne.


Revisor aktieombytning skattefri

De væsentligt betingelser for gennemførsel af en skattefri aktieombytning kræver et flertalskrav, gældende for ombytningen er, at der opnås flertallet af stemmerne i selskabet, og vederlæggelse værdien af kapitalandelene svarer til handelsværdi. Denne kan opgøres efter SKAT værdiansættelses cirkulærer, når parterne er interesseforbundne.


Ombytningen kan ske med og uden tilladelse, med tilladelse gælder kun såfremt denne er forretningsmæssig begrundet, hvorfor ofte at aktieombytning uden tilladelse og der vil så opstå et ejertidskrav på 3 år. Betydningen af det 3 årige ejertidskrav medfører, at det erhvervende selskab ikke må afstå kapitalandelene i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter ombytningstidspunktet.


Forhold som kan strider imod dette ejertidskrav og hvor det med fordel kan anvende en revisor til vurderer risikoen for afståelse, er gældende for følgende dispositioner:


Almindeligt salg af kapitalandele

Tilbagesalg af kapitalandele til det udstedende selskab

Kapitalnedsættelse

Konkurs, opløsning ved betalingserklæring

Likvidation af det indskydende selskab eller det modtagende selskab

Ophør af moderselskabet eller datterselskabet ved skattepligtig fusion


Revisor vurderingsberetning i forbindelse med aktieombytning

I forbindelse med aktieombytningen skal der ved apportindskud udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor, når der stiftes et kapitalselskab og hvor selskabskapitalen indbetales med andet end kontanter. I en aktieombytning apportindskydes unoteret kapitalandele, derfor skal revisor afgive en erklæring i dette tilfælde: En undtagelse til der skal udarbejdes en revisorerklæring i en aktieombytning er, at hvis kapitalandelene er værdipapirer mv., optaget til den gennemsnitskurs, hvor de har været handlet på et reguleret marked.