Selskabsomdannelse

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Omdannelse af Kapitalselskaber

Omdannelse af personligt ejet virksomhed finder anvendelse i virksomhedsomdannelsesloven, denne lovgivning finder ikke anvendelse på kapitalselskaber, når en kapitalejer ønsker at sit selskab skal gå fra iværksætterselskab til anpartsselskab, anpartsselskab til aktieselskab eller den anden vej rundt.  Det er derfor muligt, at omdanne et kapitalselskab ved selskabslovens bestemmelser, men for iværksætterselskaber hedder det en omregistrering.


Revisor omregistrerer iværksætterselskab IVS 

Aktualiteten i at kapitalejerne beslutter, at omregistrere deres iværksætterselskab er nu høj, fordi folketinget har fremsat et lovforslag om at muligheden for at stifte nye iværksætterselskaber afskaffes, derudover indføres der en overgangsperiode på 2 år for nuværende iværksætterselskaber, hvor de skal opbygge en minimumskapital svarende til minimumskapitalen for anpartsselskaber og hermed omregisteres.


Revisor IVS til ApS

Det betyder, at ejer du et iværksætterselskab, skal kapitalejerne allerede nu ligge en strategi for, hvordan der bliver allokeret kapital i iværksætterselskabet, så minimumskapitalen bliver tilvejebragt. Når selskabskapitalen er til stede, skal der på en generalforsamling besluttes, at iværksætterselskabet omregistreres til at anpartsselskab og vedtægterne i denne forbindelse ligeledes ændres. Revisor skal udarbejde en vurderingsberetning, hvor revisor erklære, at selskabskapitalen er til stede.


Revisorerklæring IVS til ApS

Formkravene er her, at selskabsbetegnelsen ændres til ApS, ændring af vedtægterne og at egenkapitalen omposteres, således at kapitalselskabets allokering på reserve for Iværksætterselskab under egenkapitalen overføres til registreret kapital, og resterende til anden fri reserve. Når registrering er foretaget hos Erhvervsstyrelsen, kan omregistrering af iværksætterselskabet til anpartsselskabet anses for gennemført.


Det er ikke muligt, at omregistrere fra iværksætterselskab til aktieselskab direkte, den indirekte vej er, via en omregistrering af iværksætterselskab til anpartsselskab. Når denne handling er foretaget, så kan der foretages omdannelse af anpartsselskabet til aktieselskabet.


Revisortilbud på omregistrering af IVS til ApS

Lovforslaget L 190 er nu i folketinget vedtaget og har betydning for eksisterende Iværksætterselskaber. Det er nu ikke længere muligt at stifte Iværksætterselskaber og eksisterende Iværksætterselskaber har 2 år fra lovens ikrafttrædelse til at blive omregistreret fra IVS til ApS.


Foretager Iværksætterselskaberne ikke med det samme en omregistrering, følger de samme regler vedr. henlæggelse af 25% på bunden reserven indtil de nu vedtaget på regler for Anpartsselskabskapital på 40.000. Når Iværksætterselskabets samlet reserve og selskabskapital er mindst 40.000 kan omregistreringen foretages. Omregisteres med hjælp for en revisor, skal afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en vurderingsmand.


Vurderingsberetningen kan undværes fra Revisor

Hvis årsregnskabet er revideret, enten en fuld ISA revision eller Udvidet gennemgang, og der ikke i revisorerklæringen er modifikationer, og at datoen for omregistreringen ikke ligger længere end 5 måneder efter iværksætterselskabet statusdag, og at selskabskapitalen og reserverne er samlet mindst 40.000, så kan den seneste revideret årsrapport anvendes til omregistreringen af Iværksætterselskabet til et Anpartsselskab foretages.


Revisor, referat generelforsamling, ændring af vedtægter IVS til ApS

Ændringen skal vedtages på en generlforsamling og hermed skal der laves et beslutningsreferat og der skal laves ændringer til Iværksætterselskabets vedtægter, således at de opfylder selskabsloven krav til bestemmelserne for Anpartsselskabers vedtægter. I forbindelse med omregistreringen fremgår det af lov 190, at det ikke koster noget gebyr for omregistreringen af IVS til ApS, men det koster stadig 180,- kr. for ændringer af vedtægter.Revisor omdanner anpartsselskab til aktieselskab

Omdannelsen kræver et flertal på anpartsselskabets generalforsamling og en vedtægtsændring. Minimumskravet for selskabskapitalen gældende for aktieselskaber skal være tilstede ved omdannelsen. Ved at omdanne fra et anpartsselskab til et aktieselskab kræver det en selskabskapital på 400.000. Ændringen sker ved en kapitalforhøjelse, derfor skal selskabslovens regler om kravene for kapitaltilgang iagttages. Det betyder for kapitalejerne, at de skal vurdere hvordan kapitalen skal forhøjes. For at kunne vurdere dette, skal der være fremlagt for kapitalejerne en udarbejdet vurderingsberetning fra revisor.


Revisor vurderingsberetning i forbindelse med omdannelse

Revisor skal erklære sig om den ansatte værdi af de tilstedeværende aktiver og passiver i anpartsselskabet, mindst svarer til de ny udstedte kapitalandele fra aktieselskabet med tillæg af overkurs. Er der negativ egenkapital, skal der samtidig ved omdannelsen fra anpartselskab til aktieselskab foretages en kapitaltilgang, f.eks. i kontanter. Overstiger egenkapitalen allerede de 400.000, herunder på en fri reserve som overført overskud, kan kapitaltilgang i stedet foretages ved en fondsforhøjelse, hvor der for anpartsselskaber ikke er krav om yderligere revisorerklæring.


Der skal dog altid laves en vurderingsberetning, der fremlægges kapitalejerne før eller på generalforsamlingen inden endelig beslutning. I forbindelse med omdannelsen skal der også laves en omdannelsesbalance for anpartsselskabet, her er det afgørende om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej.

 

Er anpartsselskabet der omdannes til aktieselskab underlagt revisionspligt, skal der udføres ISA revision eller udvidet gennemgang på omdannelsesbalancen. Omdannelsen sker uden skifte i cvr. nr., så der sker ikke debitorskifte og omdannelsen kan laves uden samtykke fra kreditorer, der omdannelsen følger princippet om universal succession i rettigheder og forpligtigelser. Ejerbogen for selskabet, skal ligeledes tilpasses ændringen fra anpartsselskab til aktieselskab.


Revisor omdanner aktieselskab til anpartsselskab

Den omvendte model en mindre lempelig, der kræves ikke udarbejdelse af vurderingsberetning fra revisor. En omdannelsesbalance skal heller ikke laves, det betyder at kapitalejerne frigøres for at rekvirere revisor om udarbejdelse og forsyning af erklæring med revision eller udvidet gennemgang. Øvelsen for kapitalejerne er en vedtagelse om, at omdanne aktieselskab til anpartsselskab ved hjælp fra revisor på en generalforsamling, samt en vedtægtsændring i samme forbindelse. Der kræves heller ikke samtykke fra kreditorerne, der kræves heller ej dækning af selskabskapital, som ved omdannelsen fra omdanner anpartsselskab til aktieselskab.


Omdannelsen fra aktieselskab til anpartsselskab medfører ikke pr. automatik en kapitalnedsættelse af selskabskapitalen. Er den oprindelig selskabskapital på 500.000, vil den også være dette efter omdannelsen fra aktieselskab til anpartsselskab. Ofte vil det forventes at kapitalejerne ønsker omdannelsen fordi erhvervsaktiviteterne er faldende, og kapitalejerne vil tilpasse selskabsarten tilsvarende aktiviteten. Kapitalnedsættelsen i forbindelse med omdannelsen fra aktieselskab til anpartsselskab kan anvendes til følgende:


  • Dækning af underskud
  • Udlodning
  • Henlæggelse til fri reserve


Forbliver kapitalnedsættelse i selskabet og der ikke overføres til kapitalejerne, forekommer der ikke udlodning, og herved udløses der ikke beskatning hos kapitalejerne. Ved kapitalnedsættelse uden tilbagekøb og hermed udlodning bliver kapitalejerne som hovedregel udbyttebeskattet. Der er dog en dispensationsregel der i stedet kan medføre aktieavancebeskatning. Denne udlodning vil kræve tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, for så vidt beløb der angår udlodning i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation.