Tilførsel af aktiver

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor tilførsel af aktiver

I forlængelse af spaltning, minder tilførsel af aktiver meget om forholdene i grenspaltning. Tilførsel af aktiver er ikke reguleret i selskabsloven, men behandles civilretligt som et apportindskud af aktiver til et kapitalselskab. Grenkravet skal som ved spaltning være opfyldt, der skal overdrages en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler. En særlig regel i forhold til spaltning er, at der for tilførsel af aktiver gælder et vederlagskrav, det betyder at, det indskydende selskab skal udelukkende vederlægges med kapitalandele i det modtagende selskab. Tilførsel af aktiver kan ske ved:


til nyt datterselskab

til eksisterende datterselskab/koncernforbundet selskab/moderselskab

til tredjemands selskab


Tilførsel af aktiver kan både sker skattepligtig eller skattefri, det indskydende selskab anses for at have afstået de overdragne aktiver og passiver og det modtagende selskab anses for, at have erhvervet aktiverne og passiverne fra det indskydende selskab til handelsværdien på det tidspunkt, hvor hvorpå tilførselstidspunktet. Det modtagende selskab kan foretage skattemæssige afskrivninger på de afskrivningsberettigede aktiver, og selskabets skattemæssige underskud inklusiv sambeskattede selskaber, kan fortsat benyttes efter en skattepligtig tilførsel.


Skattefri tilførsel af aktiver

Revisor kan hjælpe med anmeldelsen af en gennemførsel for skattefri tilførsel af aktiver, og vurdere om den skal foretages med eller uden tilladelse. Den grundlæggende betingelse, der også gælder for spaltning er, at der skal gives tilladelse for SKAT om skattefri tilførsel af aktiver. Under visse forudsætninger kan den skattefri tilførsel af aktiver foretages uden tilladelse, hvilket krav omfattende iagttagelser af fusionsskattelovens bestemmelser, hertil skal der anvendes en revisor. I den skattefri tilførsel af aktiver overdrages aktiverne her efter successionsprincippet, både for indskydende og modtagende selskab.


Revisor vurdering af underskudsfremførsel

Det skattemæssige underskud fra tidligere år i både indskydende og modtagende selskab kan ikke bringes til fradrag ved det modtagende selskabs indkomstopgørelse, dvs. de mistes, dog muligt ved en tidligere sambeskatning. Der er visse kildeartsbestemte tab der stadig i det indskydende selskab, der ikke ophører ved en skattefri tilførsel af aktiver, som fortsat kan fradrages i en fremtidig gevinst hos det indskydende selskab.


Efterfølgende må det indskydende selskab ikke afstå kapitalandelene i det modtagende selskab inden for 3 år efter tilførslen, forhold som kan strider imod dette ejertidskrav og hvor det med fordel kan anvende en revisor til vurdere risikoen for afståelse, er gældende for følgende dispositioner:


Det indskydende selskabs salg af kapitalandele

Tilbagesalg af kapitalandele til det udstedende selskab

Kapitalnedsættelse

Konkurs, opløsning ved betalingserklæring

Likvidation af det indskydende selskab eller det modtagende selskab

Ophør af det indskydende selskab eller de modtagende selskab ved skattepligtig fusion


Revisor vurderingsberetning i forbindelse med tilførsel af aktiver

I forbindelse med tilførsel af aktiver skal der ved apportindskud udarbejdes en vurderingsberetning af en revisor, når der stiftes et kapitalselskab, og hvor selskabskapitalen indbetales med andet end kontanter. I en tilførsel af aktiver apportindskydes aktiver, derfor skal revisor afgive en erklæring i dette tilfælde: En undtagelse til der skal udarbejdes en revisorerklæring i en aktieombytning er, at hvis tilførsel af aktiverne målt til dagsværdi og præsenteret individuelt i et regnskab/koncernregnskab i det forgange regnskabsår, og hvis årsrapporten er forsynet med en revisionspåtegning.