Regnskab

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor Regnskabspligt

Er din virksomhed omfattet af regnskabspligt, det er stort set alle erhvervsdrivende virksomhed. Det har den betydning, at din virksomhed er underlagt årsregnskabsloven og bogføringsloven bestemmelser. Regnskabspligt kan opfattes forskelligt, men grundlæggende handler det om, hvornår din virksomhed ifølge årsregnskabsloven kan undlade, at aflægge en årsrapport eller ej. De typsiske erhvervsdrivende virksomheder der ikke har pligt til, at udarbejde en årsrapport, er personligt ejet virksomheder og personselskaber der ikke er ejet af juridiske enheder.


Vælger ejeren af virksomheden frivilligt, at udarbejde en årsrappport, så skal der umiddelbart ikke afleveres regnskab til erhvervstyrelsen eller virksomheden skal heller ikke lade sig revidere. Der er dog visse undagelser, f.eks. vil en ejer- eller andelsboligforening, der jævnfør vedtægterne har tilvalg af revision, skulle underkaste sig revision. Når virksomheden drives erhvervsmæssigt, så skal der løbende bogføres og arkiveres, det betyder at regnskabsmaterialet skal opbevares i 5 år. I samme forbindelse vil der også for virksomheden der er erhvervsdrivende være krav om der skal udarbejdes et skatteregnskab.


I samme regnskabsklasse kan foreninger og andelsselskab med begrænset ansvar og fritages for regnskabspligten.


Revisor regnskab til Erhvervsstyrelsen

Der er 4 klasse i årsregnskabsloven og majoriteten af landets antal virksomheder er placeret i klasse a til c. For klasse B gælder det, at virksomheder omfattet af klasse B skal afleverer årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Virksomhederne i Klasse B, klassificeres som enten en mikro - og  en små virksomhed. Hvornår er din virksomhed så omfattet af den ene eller den anden klassificering, det kan revisoren hjælpe dig med at afgøre. Betydningen  for virksomheden om den kan klassificeres som mikro eller små virksomhed i regnskabsklasse B er, at rapporteringskravene væsentligt stiger fra mikro til små virksomhed.


Kravene for, at f.eks. et anpartsselskab kan anvende kriterierne for mikro virksomhed i årsregnskabsloven er, at grænseværdierne der er gennemgribende for byggeklodsmodellen i årsregnskabsloven overholdelse, ellers overgå virksomheden til små virksomhed i klasse B. Der er også krav til typer af aktiver og passiver en mikro virksomhed må besidde, f.eks. må virksomheden ikke drive investeringsvirksomhed og have finansielle instrumenter. Der findes også et holdingkrav, det betyder at selskaber der ejer kapitalandele i andre selskaber ikke kan aflæggelse regnskab efter bestemmelserne for mikro virksomheder.


Nogle af de lempelser der findes for mirkovirksomheder er, muligheden for fravalg af ledelsespåtegning og ledelsesberetning under visse forudsætninger. Samtidig kan anvendt regnskabspraksis også fravælges, men en vurdering af dette, kræver en gennemgang af virsksomhed og dennes regnskab, og ligeledes en vurdering fra revisor, hvor vidt dette kan svare sig, i relation til regnskabsbruger.


Revisor vurderer regnskabsklasse skifte

Et klasse skifte har væsentlig betydning af 2 årsager. Det første har betydning for måden virksomheden aflægger deres regnskab, hvor mange oplysninger og detajler skal der rapporteres om i årsrapporten, den anden vedrøre revisionspligten. Revisionspligten kan fravælges for klasse B virksomheder, dog skal virksomheden stadig aflægge efter bestemmelserne om mikro eller små virksomhed, regnskabet bliver bare ikke forsynet med en revisorerklæring.


Når der sker et skifte, kan det skyldes et frivilligt valg fra ledelsen eller at virksomheden to år i træk har overskredet værdikriterirerne i regnskabsklasse og revisionspligten. Der kan altid vælges en højere regnskabsklasse og aflægge regnskabet efter, men som ofte ønsker virksomheder, at kunne komme under grænsen for et klasse skifte eller underlæggelse af revisionspligt. Kriterierne baserer sig på balancesum, omsætning og antal ansatte, når to ud af tre værdier er overskredet to år i træk sker skiftet automatisk, eller ledelsen og revisor skal være opmærksom på dette.


Regnskabsklasse skifte medfører koncernetablering

Skifte din virksomhed fra klasse B til klasse C medfører pligt til at aflægge koncernregnskab. Pligten til at udarbejde koncern opstår i princippet når moderselskabet modtagende bestemmende indflydelse over et datterselskaber, det betyder reelt at klasse B virksomhed også skal aflægge koncernregnskab, men i årsregnskabsloven er der en undtagelse til denne bestemmelse i ÅRL § 110. Kravene i ledelsesberetningen bliver meget mere omfattende, der skal udarbejdes nøgletal, pengestrømsopgørelse, notekravene udvides også.


Et koncernregnskab kan kort beskrives som en konsolidering af alle koncernen aktiviteter til et overordnet regnskab. Moderselskabets ejerskaber i underliggende selskaber lægges sammen fuld ud, men visse elimeneringer og ved mindre og særlige ejerskaber, skal indregningen i koncernregnskabet foretages efter særlige bestemmelser i årsregnskabsloven.