Koncernregnskab

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor koncernregnskab

Hvornår er dine virksomheder forpligtiget til, at aflægge koncernregnskab, det kræver at der foreligger en koncern. En koncern er et moderselskab, for dig som driver en ejerledet virksomhed vil det typisk være dit Holdingselskab. Holdingselskabet ejer et datterselskab og herved opstår der en koncern. Kapitalselskaber placeres i regnskabsklasse B og i årsregnskabsloven er der til koncernregnskabspligten en undtagelse der følger regnskabsklasse B grænseværdier for skifte til regnskabsklasse C. Det betyder, at har du som kapitalejer en koncernstruktur der samlet set holder sig under værdierne for indtræden i regnskabsklasse C, skal der ikke udarbejdes koncernregnskab.


Udarbejdes der alligevel koncernregnskab for en koncern omfattet af grænseværdierne for regnskabsklasse B, kan koncernregnskabet aflægges efter regnskabsklasse B. Er moderselskabets et regnskabsklasse B selskab, men samlet set er koncernen med omsætning, balancesum, antal medarbejdere rykket op i regnskabsklasse C, skal moderselskabet også aflægge efter regnskabsklasse C. Er der i nedadgående retning i koncernstrukturen flere underliggende døtre der også er omfattet af koncernregnskabspligten, kan disse moderselskaber fritages for at aflægge koncernregnskab, f.eks. hvis der længere oppe i koncernstrukturen aflægges koncernregnskab. Det kræver selvfølgelig, at flere betingelser opfyldes, men revisor vil kunne assistere om lempelser, og hvilke betingelser der skal være opfyldt. Ophører koncernpligten skal der ses på, om det ske ved salg af døtre selskaber, eller et der sker nedgang i aktiviteterne. Sker der nedgang, følger ophørsprincippet for regnskabsklasse skifte, som at der på to på hinanden følgende år overskrides medføre skifte.


Formålet med koncernregnskabet

Der skal ske en samlet konsolidering af alle koncernen aktiver og passiver, et væsentligt element i vurdering om hvad der skal inddrages, og hvorledes ejerskaberne skal oplyses i koncernregnskabet, det er kontrollen. Derfor skal du bruge en revisor til, at vurdere hvordan ejerskaberne er indregnet og oplyst, og om de reelt svarer til kontroldefinitionen. For et datterselskab skal der ske fuld konsolidering, i denne forbindelse skal der foretages elimineringer af internt køb og salg, udbytter, avancer på varelagre, mellemregning og tilhørende renter og kapitalandele af døtre selskaber. Ved mindre ejerskaber med betydelig indflydelse som i årsregnskabsloven klassificeres som associeret virksomhed, indregnes værdien i koncernregnskabet som indreværdi forholdsmæssigt ejerskabet. Joint operation sker med en prorata konsolidering og joint ventures sker der indregning til indreværdi, her vil det også kræve en revisor til vurdering om ejerskabet skal klassificeres som Joint operation eller Joint ventures.


Et vanskeligt forhold for udarbejdelse af koncernregnskab er registreringer af de interne transaktioner i koncernen, der kræves elimineret. Yderligere skal der også ske udligning af minoritetsposter, det betyder f.eks. når moderselskabet ikke ejer sine døtre 100 %, skal det fremhæves både i koncernregnskabets resultatopgørelse og balance. For resultatopgørelsen vil det medfører, at under overskudsdisponeringen er der en særskilt post for minoritetsinteresser andel af overskuddet og ligeledes på egenkapitalen er minoritetsinteressernes andel udskilt.

Revisor kan rådgive med hvornår der etableres koncernpligt


Revisor virksomhedssammenslutning

En virksomhedssammenslutning er en koncernetablering, den sker ved omstrukturering som f.eks. en fusion. En virksomhedssammenslutning kan ske som en intern eller ekstern transaktion, intern vil betragtes i situationer hvornår ejerskabet forøges, og ekstern kan være et nyt køb eller to konkurrerende virksomheder der fusioneres. I denne forbindelse skal en virksomhedssammenslutning behandles forskelligt i koncernregnskabet, om den er opstået som en intern, altså udvidelse af eksisterende ejerskab eller fusion mellem før forbudne selskaber, eller en ekstern transaktion. For den interne virksomhedssammenslutning er der valgfrihed for hvordan og hvilken metode der anvendes:


Overtagelsesmetoden

Sammenlægningsmetoden

Bogførte værdier metoden


Ved en ekstern overtagelse af en virksomhed, er det kun muligt at anvende overtagelsesmetoden. Dette er ret forsimplet, en transaktion i en virksomhedssammenslutning medfører komplekse forhold som en revisor skal assistere med i forbindelse med aflæggelsen af koncernregnskabet.


Revision af koncernregnskab

Er revisor valgt i det moderselskab der aflægger koncernregnskabet, skal revisor i princippet revidere hele koncernen. Det kan derfor være en fordel i koncern, at have den samme revisor i flere af datterselskaberne. Til dels fordi, at koncernrevisoren skal kontrollere den komponenent revisor, og er der forhold eller nogle ejerskaber der er betydelige, skal der udføres fuld revision med mange revisionsmæssige arbejdshandlinger. Revisor skal selvfølgelig lave de samme arbejdsopgaver som, hvis revisor var eller ikke var komponent revisor. Men alt andet lige, må revisionen foregå hurtigere og mere effektivt, når koncern revisor har kendskab til de underliggende selskaber, den samme revisor har revideret. Revisionsbeviserne og kan hurtigt tilgås, den kommunikation der ellers vil være mellem koncernrevisor og komponent revisor kan formentlig undgås, ved at samme revisor varetager hele koncernen.