Revisor luk IVS, ApS og A/S

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor Luk ivs


Revisor afvikling af IVS eller ApS

Overvejer du frivilligt at lukke dit iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab, tilbyder vi rådgivning om forløbet. Når selskabet skal ophøre kan det lukkes med tvang, pligt eller en frivillig opløsning. Ved en frivillig opløsning har kapitalejerne bedre kontrol over afviklingen, fremfor selskabets tvangsopløses eller ender i en konkurs. Konkurs behandles af advokater, hvorfor vi ikke tilbyder assistance til dette, for tvangsopløsning og genoptagelse af selskaber overgået til skifteretten yder vi assistance til at få genoprettet skaden, der oprindeligt har medført at selskabet er havnet der, det kan f.eks. være at Erhvervsstyrelsen:


 1. Ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven,
 2. Kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter,
 3. Kapitalselskabet intet har registreret i henhold til § 58,
 4. Kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven
 5. eller anden lovgivning,
 6. Kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets
 7. årsregnskab m.v. skal revideres, eller
 8. Selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes.


Iværksætterselskab tvangsopløsning

I disse tilfælde er det som regel muligt at udbedre, der vil være hindringer for ledelsen for at foretage ændringer til selskabet idet de afsættes og herefter kan der kun træffes beslutninger om de i selskabslovens nævnte forhold der kan forhindre endelig tvangsopløsning, foretages disse ikke opløses selskabet og behandles som en konkurs eller likvidation.


I de fleste tilfælde når selskabet er solvent og årsagen til at iværksætterselskabet er oversendt til tvangsopløsning skyldes en fejl fra ledelsen & kapitalejerne, så ønsker de fleste en genoptagelse.


Betingelserne for at træde i virksomhed igen ved tvangsopløsning kræver følgende:


 • Valg af daglig ledelse/bestyrelse og revision af iværksætterselskabet.
 • Fuld dækning for den nominelle kapital.
 • Kapitalens tilstedeværelse skal fremgå af revisors erklæring.
 • Ligeledes skal alle ulovlige aktionær- og ledelseslån skal bringes ud af verden, og dette skal fremgå af revisors erklæring.
 • Det forhold der har forårsaget tvangsopløsningen for iværksætterselskabet skal være indsendt i behørig stand, således dette er berigtiget.


Revisor frivillig likvidation af iværksætterselskab

Den nemme og billige løsning er opløsning ved betalingserklæring, det betyder at hvor der i selskabet ikke er noget gæld og der heller ikke kommer mere gæld og at de aktiviteter selskabet har drevet heller ikke vil opstår efterfølgende krav imod selskabet/kapitalejere, så er opløsning ved betalingserklæring helt klart at foretrække som valg af opløsning af selskabet.


Revisor betalingserklæring

Den er hurtigere og billigere og det er ofte i kapitalejernes interesse. Der gælder både ved opløsning ved betalingserklæring og en anmeldt frivillig likvidation, at der skal indhentes en erklæring hos SKATTESTYRELSEN, hvori der tilkendegives at selskabet ingen gæld har vedrørende udbetalte skatte- og afgiftskrav.


Det øvelse kræver ikke udarbejdelse af årsrapport, men en ajourført bogføring til at kunne opgøre et momstilsvar evt. lønsumsafgift og til opgørelse af et skattebilag der danner grundlag for den skattepligtige indkomst optil skæringsdatoen for beslutning om opløsning af selskabet, samt udfyldes af iværksætterselskabets oplysningsskema. Visser det sig at der er et skatte og afgifts tilsvar skal denne gæld indbetales til iværksætterselskabets skattekonto før der udstedes en skattekvittance.  


Revisor skattekvittance

Sammen med skattekvittancen udfyldes blanketten om opløsning af iværksætterselskabet ved betalingserklæring og et beslutningsreferat, efterfølgende slettes iværksætterselskabet i Erhvervsstyrelsen selskabsregister over aktive virksomheder.


Revisors rådgivning ved frivillig likvidation

Indledningsvist bør kapitalejerne konsulterer sig med deres revisor om de økonomiske konsekvenser ved at gennemføre en likvidation, da omkostninger til likvidator og revisor er væsentlige højere end ved den simple opløsning ved betalingserklæring.


Den helt klare fordele ved en rigtig likvidation er, at når iværksætterselskabet endeligt er opløst, så ophører selskabet som juridisk person i relation til proces- og partsevne, så hvis der skulle opstå efterfølgende krav er der ingen at rette dette krav imod og hermed har kapitalejerne ryggen fri.


Modsætningsvis ved opløsning af betalingserklæring, der hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for betalingserklæringens afgivelse.


Afviklingen af selskabets aktiver foretages ens uanset til opløsning ved betalingserklæring eller frivillig likvidation, dog er den centrale forskel, ved en frivillig likvidation er det altid den valgte likvidator der foretager disse opgaver. Derfor er det en god ide at gennemgå selskabets balance, for at rense og afvikle selskabets regnskabsposter, således der reel set kun er kontanter tilbage.


Denne øvelse har ofte skattemæssige konsekvenser for iværksætterselskabet, da afståelse af aktiver udløser genbeskatning. Beskatning af aktionæren sker først ophørstidspunktet som likvidationsprovenu, her skal man så se på hvorvidt om kapitalejeren er et selskab eller person.


Revisor løbende udbytte i likvidation

Der kan på normalvis udloddes almindelig udbytte i likvidationen da det ikke er unormalt at en likvidation kører henover en status periode, hvor selskabet stadig selvom det er under frivillig likvidation er forpligtet til at aflægge årsrapporten. Dette regnskab der indleveres til Erhvervsstyrelsen er ikke det samme som det endelig likvidationsregnskab.


Revisor regnskab frivillig likvidation

Til forskel for når selskabet er i going concern, altså den forsætte drift, så ændres selskabets regnskabspraksis til realisationsprincippet, da likvidator er i færd med at afvikle alle aktiviteter og hidtil aktiver, dette medfører som regel at der vil være opført nogle mere tilbageholdende værdi, da erfaringen siger, at selskaberne sjældent modtager et vederlag svarende til de værdierne opført i regnskabet.


Når regnskabet skal aflægges skal der efterleves de almindelig regler i årsregnskabsloven, derfor vil det stadig være aktuelt at have revisor med i den frivillige likvidation, det kan såvel være at bistå likvidator med regnskabsmæssige problemstillinger, udfordringer vedrørende selskabets skatteforhold, forhold der har at mere praktisk karakter, som en udvalgt likvidator (typisk en advokat) ikke har erfaring med.


Revision af likvidationsregnskab

Det følger af selskabsloven, at selskaber under opløsning skal følge de almindelige bestemmelser for regnskabsaflæggelse herunder også revision. Det betyder at årsregnskabslovens bestemmelser om fra- eller tilvalg af revision gør sig gældende. Det betyder at der ikke nødvendigvis skal foretages revision under likvidationen, hvilket kan udgøre en væsentlig besparelse, såfremt ledelsen vælger at fravælge revisionen i rette tid.


Er selskabet omfattet af revisionspligten grundet størrelseskravene i årsregnskabsloven, skal det løbende regnskab og det endelig likvidationsregnskabet aflæggelse med en påtegning.


Det løbende udbytte følger de almindelige regler i selskabsloven, hvorfor der ikke skal revisorerklæring ved udlodning af udbytte i kontanter, alt andet skal der stadig vedlægges en revisorerklæring.


Kapitalejernes beslutning om at træde i likvidation

Kapitalejerne kan på generalforsamlingen beslutte at iværksætterselskabet skal træde i frivillig likvidation, og dette besluttes ved den samme stemmeflerhed som kræves ved vedtægtsændringer. På samme generalforsamling vil man vælge en likvidator, denne indtræder i stedet for den eksisterende ledelse og Erhvervsstyrelsen skal dermed underrettes om denne ændring for iværksætterselskabet.


Likvidators rolle er nu på vegne af selskabet at afvikle det og indtræder således i den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Det påhviler den øverste ledelse, som nu vil være likvidatoren, at påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde er tilfredsstillende, samt der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.


Iværksætterselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og likvidator er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.


Likvidator opfordring til kreditorer

En stor og vigtig opgave er betaling af gælden til kreditorerne og derved sikre en solvent afvikling, derfor foretages der proklama i Erhvervsstyrelsens it-systemer, således likvidator har kendskab til alle krav, der likvidator også vil være ansvarlig for i stedet at indgive en konkursbegæring, såfremt situation er anderledes i takt med likvidationens fremskridt.


Formålet er selvfølgelig og kunne afsætte en skæringsdato for boets opgørelse, således man nogenlunde har kendskab til slut resultatet. I den sammenhæng har revisor haft indgående kendskab til selskabets regnskaber og kreditorer, derfor vil det være nærliggende at revisor bistå med denne øvelse i og få kendskab til alle kreditorer.


Når boet endeligt er gjort op, vil der på afsluttende generalforsamling fra kapitalejerne træffes beslutning om endelig likvidation af iværksætterselskabet, og likvidationsprovenuet kan udbetales til ejerne.