Regnskab enkeltmandsvirksomhed

Har du brug for hjælp til regnskab for din enkeltmandsvirksomhed?

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Regnskab enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder er karakteriseret ved at der kun er én ejer der træffer alle beslutning og at ejeren hæfte personligt med hele sin formue, og der er ingen kapitalkrav ved stiftelsen.


Man skal oprette en enkeltmandsvirksomhed når virksomheden overstiger en momspligtig omsætning på over 50.000 eller bliver lønsumspligtig når afgiftsgrundlaget overstiger 80.000, bliver arbejdsgiver eller skal importere eller eksportere til lande uden for EU.


Regnskab enkeltmandsvirksomhed skal ikke offentliggøre regnskabet til Erhvervsstyrelsen, men det er kun til SKAT der skal gives oplysninger. Til SKAT skal der gives oplysninger efter 2 forskellige situationer for den selvstændige erhvervsdrivende.


Hvis din enkeltmandsvirksomhed kun har en omsætning under 300.000 skal der jævnfør mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder ikke indgives supplerende regnskabsoplysninger for regnskabet til enkeltmandsvirksomhed. Der skal dog stadig udfyldes oplysninger om overskud mv.

Er omsætning over 300.000 i regnskabet for din enkeltmandsvirksomhed, så skal oplyses regnskabsoplysninger fra årsregnskabet, hvilket vil være værdier fra et årsregnskab opstillet efter årsregnskabsloven, dvs. man ikke kan bruge skatteregnskabet til dette.


Når virksomheden overstiger 300.000 skal der både laves en årsrapport efter regnskabsklasse A og et skatteregnskab også kaldet bilaget til oplysningsskemaet.


Enkeltmandsvirksomhed regnskab skatterevisor

Gældende for selvstændig erhvervsdrivende uanset omsætning over eller under 300.000 skal udarbejde skatteregnskab der opfylder kravene i mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder.


Grundlæggende skal regnskabet for enkeltmandsvirksomheden tilrettelægges således, at alle registreringer kan følges til de skattemæssige opgørelser. De skattemæssige opgørelser skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat og at de oplysninger, som indgår i grundlaget for det skattemæssige årsregnskab, skal kunne udledes af bogføringen eller af specifikationer i tilknytning hertil.


Den skattemæssige konvertering til årsregnskabet skal udarbejdes på en sådan måde, at det er muligt at konstatere sammenhængen til det foregående års skattemæssige opgørelser.


De almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab omhandler oplysninger om følgende regnskabsposter:

Generelt skal hovedposterne i resultatopgørelse, balance og bevægelserne i virksomhedens egenkapital præsenteres.

 • Nettoomsætningen oplyses særskilt.
 • Igangværende arbejder for fremmed regning oplyses særskilt.
 • Varelager skal oplyses særskilt.
 • Ukurans ved opgørelsen af varelagerets værdi oplyses særskilt.
 • Oplysninger der skal gives på anfordring
 • Størrelsen af lønninger og honorarer og vise en afstemning med hvad der er indberettet til SKAT.
 • Aktiver, hvorpå der kan foretages skattemæssige afskrivninger.
 • Virksomheden kunne gøre rede for igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt for, hvordan værdiansættelsen er foretaget.
 • Tilgodehavender og gæld vedrørende varer og tjenesteydelser.
 • Indskud i pengeinstitut eller lignende med angivelse af anbringelsessted og kontonummer der ikke er indberettet til SKAT.
 • Andre tilgodehavender eller anden gæld.


Årsregnskab enkeltmandsvirksomhed

Såfremt et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed offentliggøres til tredjemand skal det aflægges efter årsregnskabslovens klasse a, gælder at årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.  De grundlæggende krav i årsregnskabsloven er, årsregnskabet udarbejdes på en klar og overskuelig måde, der skal kun medtages de reelle forhold frem for formaliteter uden reelt indhold, og at alle relevante forhold der indgå i årsrapporten er væsentlighed.


Alle værdiændring skal præsenteres uanset indvirkningen på egenkapital og resultatopgørelse og transaktioner, begivenheder og værdiændringer skal indregnes, når de indtræffer, uanset tidspunktet for betaling. Regnskabsposter skal indregnes og måles ensartet på samme kategori og der må ikke ske modregning af transaktion, begivenhed og værdiændring, de skal vises som bruttoværdier.


Primobalancen for regnskabsåret skal svare til ultimobalancen for det foregående regnskabsår op Regnskabsår, opstilling og klassifikation, indregningsmetode og målegrundlag skal væres ens fra år til år.

 

Regnskab enkeltmandsvirksomhed efter virksomhedsskatteloven

Som overbygning til årsregnskabet og skatteregnskabet for enkeltmandsvirksomheden er tilvalg af virksomhedsskatteloven, her skal virksomheden opfylde betingelserne i virksomhedsskatteloven og sikrer fuldstændig adskillelse af privat økonomi og virksomhedsøkonomi. Her er det centrale at bogføringen tilrettelægges således at man kan følge årets indskud og hævninger, herunder saldoen for en evt. mellemregning.


Virksomhedens overskuds fordeles ud på personligindkomst, kapitalindkomst og virksomhedsindkomst til går på konto for opsparet overskud hvoraf der er betalt foreløbig aconto skat på 22 %.


Der skal hvert år opgøres følgende konti i VSO’en:

 • Indskudskonto
 • Kapitalafkastgrundlag
 • Hensat til senere hævning
 • Opsparet overskud
 • Mellemregning

Dette er en vanskelig opgave og man skal forvente at bruge en revisor til dette arbejde.