Regnskab selskab

Har du brug for hjælp til regnskab for dit selskab?

Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Regnskab selskab

Kapitalselskaber herunder anpartsselskaber og aktieselskaber skal som minimum aflægge regnskab efter regnskabsklasse B efter årsregnskabsloven. Det betyder at regnskaber for selskaber skal offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Selskaber har 6 måneder fra status dag, altså den dag regnskabsåret slutter til at aflevere regnskab til Erhvervsstyrelsen, og ligeledes til at aflevere den skattepligtige indkomst på oplysningsskemaet til SKAT.


Glemmer ledelsen, at aflevere regnskabet til Erhvervsstyrelsen vil selskab blive sendt over til skifteretten til tvangsopløsning. Både Erhvervsstyrelsen og SKAT udsteder bøder ved for sent indlevering af de lovpligtige oplysninger.


Selskabers regnskabsår kan være forskudt og følger nødvendigvis ikke kalenderåret, men følger 12 måneder, dog første regnskabsår og i visse tilfælde ved omlægning af regnskabsåret kan det være op til 18 måneder.


De selskaber vi laver regnskab for er primært klasse B, der klassificeres som små virksomheder og må have en balancesum fra 0-44 mio. kr., omsætning 0-89 mio. kr. og antal ansatte 0-50. I klasse B er der også mikro virksomheder der er selskaber, både ApS og A/S, her gælder det at de må være en balancesum fra 0-2,7 mio. kr., omsætning 0-5,4 mio. kr. og antal ansatte 0-10. Det særlig for Mikrovirksomheder i klasse B er de få oplysningskrav der skal gives i årsrapporten, men skal der også være opmærksomhed på de særlige begrænsninger mikrovirksomheder har, i forhold hvilke aktiviteter selskabet kan have før det alligevel ikke kan gøre brug af reglerne for mikrovirksomheder.


Koncerner i regnskabsklasse B er fritaget for at aflægge koncernregnskab og koncernregnskabspligten indtræder når balancesummen 0-44 mio. kr., omsætning 0-89 mio. kr. og antal ansatte 0-50 overskrides. 


Revision selskab

Reglerne for revisionen for revision reguleres i årsregnskabsloven, det grundlæggende regler er, hvis selskabet i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret


Skal selskabet revideres. Selskabet kan i klasse B vælge den danske model om udvidet gennemgang i stedet for fuld revision efter de internationale revisionsstandarder.


For selskaber der i to regnskabsår i træk på balancetidspunktet overskrider en balancesum på 50 mio. kr., kan dog ikke fravælge revision. For virksomheder i særlige risikobrancher, gælder også særlige regler for fravalg af revisor, her er reglen at hvis selskaberne i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr., skal selskabet lade sit årsregnskab forsyne med en erklæring fra en uafhængig revisor om assistance med opstilling af årsregnskabet eller med en revisorerklæring med sikkerhed.


Holding selskaber har mulighed for at fravælge revision jævnfør de almindelige regler, men hvis holding selskabet og de selskaber, der udøves bestemmende og betydelig indflydelse over, tilsammen i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen oplyst ovenfor skal holdingselskabet også lade sig reviderer.


Når det skal vurderes om holding selskabet overskrider størrelsesgrænserne for fravalg af revision, skal det ske ved at selskabets egen balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede lægges sammen med alle de andre selskaber, hvori holding selskabet besidder kapitalandele i, og som selskabet udøver betydelig indflydelse over.

 

Regnskab ApS

Udarbejdelse af en årsrapport for en Klasse B virksomhed kræver assistance fra en revisor, regnskab for et anpartsselskab indeholder mange krav og valgmuligheder til indregning og måling af regnskabsposter, ligeledes hvordan det skal klassificeres og hvilke oplysningsforpligtelser der skal gives i anvendt regnskabspraksis, noter mv..


Hvis der skal ændringer i regnskabspraksis, hvornår kan man det og oplysninger om ændringer af skøn eller fejl i tidligere regnskabsperioder. Disse ting skal håndteres korrekt i regnskabet for selskaberne, hvorfor det kræver revisor assistance. Særligt oplysningsforpligtigelserne for regnskabsposterne og notekrav der er indirekte oplysninger til regnskabsposter er sværere for ikke regnskabskyndige.


Reklassifikationer regnskab selskab

Når regnskabet skal laves starter vi med at lave bogføringen færdig og sikrer at alle bogføringsposter er afstemt til ekstern dokumentation. Da bogføringsposter ikke er de samme som regnskabsposterne i årsregnskabsloven, så skal der når ultimo saldobalancen fra bogføringssystemet overføres til et årsafslutningsprogram foretages en del reklassifikationer og mapping af bogføringsposter til regnskabsposter. Reklassifikationer betyder, at aktiver der er placeret i passivsiden af regnskabet flyttes til aktivsiden, og hvis et omsætningsaktiver er placeret som anlægsaktiv, skal dette også flyttes til omsætningsaktiver.


Mapping regnskab selskab

Når bogføring skal transformeres over til årsregnskabet sker det via en mapping af bogføringsposter med regnskabsposter, det betyder reelt, at f.eks. alle gældsposter til løngæld i bogføringen, der måske består at 6 bogføringsposter, de klassificeres som anden gæld og akkumuleres til en regnskabspost. Til sidste ved der som minimum komme reelle efterposteringer til skat, udskudt skat, afskrivninger, udbytte, resultatfordeling osv.

Ud over der for bogføringen skal gemmes og dokumenteres alle bilag der danner grundlag for bogføringen, skal der også gemmes dokumentation for efterposteringer og afsluttende posteringer der ikke er normalt posteringer fra løbende fakturaer gennem året, det kan f.eks. være beregninger af:

  • Rente mellem tilknyttede virksomheder.
  • Bonus for ansatte.
  • Hensættelser til garanti
  • Periodiseringer.
  • Kunde-/leverandørbonus.
  • Anlægskartoteket


Bogføringsloven kræver f.eks. også at der skal ske opbevaring af oplysninger givet i noterne eller ledelsesberetning i årsrapporten, det kan f.eks. være en note om leasing, pantsætning og sikkerhedsstillelser, usikkerhed om indregning og måling af en regnskabspost, begivenheder i efterfølgende periode og usædvanlige forhold.


Regnskab A/S

Regnskab for et aktieselskab i regnskabsklasse B følger de samme regler som beskrevet ovenfor, udvidelsen her er de udvidet krav i selskabsloven omkring bestyrelse og udarbejdelse af forretningsorden. Der er nu her 2 ledelseslag og den øverste ledelse skal overholde forretningsorden og varetage de centrale og væsentligste beslutninger for selskabet. Ledelsen skal også føre protokollater for deres møder mv..