Rekonstruktion

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor rekonstruktion

Når et selskab er nødlidende og ikke længere er i stand til at betale sine forpligtelser til kreditorer, kan der på vegne af den øverste ledelse i selskabet begæres om en rekonstruktion, med henblik på at rede selskabet eller dele af selskabets aktiviteter, ved en eventuel virksomhedsoverdragelse af selskabets lønsomme aktiviteter.


Denne beslutning foretages med hjemmel i selskabsloven og hermed overgår behandlingen af selskabet i konkursloven, og er det ikke muligt at rede selskabet, må selskabet behandles som et konkursbo.


De centrale aktører for en rekonstruktion er, den øverste ledelse der skal varetager forvaltningen af selskabet, herunder forsat drift. Derfor skal den øverste ledelse i kapitaltabs situationer og når likviditets problemerne opstår, sikrer at hive i håndbremse, således mindst mulig skade opstår overfor selskabets kreditorer og ejere.


Den anden centrale rolle i en rekonstruktion er den valgte rekonstruktør, fordi rekonstruktøren i sin rolle skal ved konkurslovens regler forsøge at tilvejebring et resultat der kan sikrer selskabet forsætte sin drift og kreditorerne lider mindst mulig skade, og samtidige kan rekonstruktøren også være valgt som ledelse under selve rekonstruktionen.


Revisor rekonstruktion regnskabskyndig tillidsmand

Den tredje centrale rolle er den regnskabskyndig tillidsmand der vælges til at bistå selve rekonstruktionen. Rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand vil i samarbejde udarbejde materiale der skal danne grundlag for en rekonstruktionsplan, der skal godkendes af kreditorerne.


Den regnskabskyndige tillidsmand er ikke selskabets nuværende revisor, denne afsættes typisk ved en konkurs og i rekonstruktionsbehandling, så den nye beskikket regnskabskyndige tillidsmand ofte en revisor kommer ind med friske øjne og gennemgår tidligere årsrapporter for væsentlige fejl og har en centrale rolle i vurdering af aktiverne.


Indholdet i en rekonstruktion

En rekonstruktion skal indeholder mindst en tvangsakkord, dvs. en nedsættelse af gælden over for selskabets kreditor, eller der skal for selskabets ske en virksomhedsoverdragelse. Kan det ikke opfyldes skal rekonstruktionen ophøre og selskabet må under konkursbehandling.


Revisor rekonstruktion 

Inden beslutningen om vedtagelse af igangsættelse af en rekonstruktionen, kan det være nærliggende at få en revisor til at gennemgå alternative løsninger til at rede selskabet, da selskabet tages straks under konkursbehandling, såfremt ophørs grunden ikke skyldes ændringer til selskabets situation, som at selskabet f.eks. ikke længere er insolvens.


Revisor kan sammen med kapitalejerne og den øverste ledelse analysere virksomhedens forretningsgrundlag, og med udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter vurderer mulighederne for forsat drift.


Revisors redskaber rekonstruktion

Indledningsvist kan revisor skabe et finansielt overblik, og danner en struktur i selskabets gæld. Efterfølgende vil revisor kigge på aktiverne, hvilke aktiver er selskabet i besiddelse af, er der nogle af disse der fremadrettet kan frembringe økonomiske fordele, realiseres eller skal nedskrives fordi aktiverne er værdiløse.


Er aktiverne pantsætte skal der igangsættes dialog med panthaver om evt. behandling af pantet, typisk vil panthaver have en fordring mod selskabet, dvs. selskabet har gæld hæftet til aktivet og måske er der endda underdækning til gælden.


Revisor frivillig akkord

Hertil kan ikke af løsningerne være for selskabet at gå i dialog med kreditorerne om nogle frivillig forlig, for alternativet til dette er en tvangsakkord under rekonstruktionsbehandling, eller sidst en konkurs med udsigter til lav dividende for kreditorerne, derfor vil der være incitament for kreditorerne til at indgå dialog, da lidt penge er bedre end ingen penge.


Revisor turnaround rekonstruktion

Revisor kan samtidig sparrer med ledelse og ejerne om den forsatte drift, hvilke udsigter er der, og hvordan skal den strategiske plan udarbejdes, dette foretages med grundlag i virksomhedens forretningsanalyse, som er en omfattende analyse af nøgletal, forretningsområder og medarbejderstab, med henblik på at identificerer de forretningsområde der skal fortsætte og hvilke der skal lukkes ned for. Hoved fokus for revisor vil være at analysere virksomhedens drift, hermed hvordan det kan forbedre likviditeten og er det samtidig nødvendigt men gældseftergivelse, tilførsel af fremmedkapital og eventuelt nye ejere.


Revisor vurdering af aktiver i rekonstruktion

Kan nogle af aktiverne sælges og eventuelt lejes tilbage, i selskabet kan der f.eks. være en fast ejendom der er steget i værdi og hvor et salg kan give et stort nettoprovenu. Dette vil frigive arbejdskapital, og fri likviditet til at finansierer driften indtil virksomhed får genoprettet cash flowet og afsluttet en turnaround positivt, eller likviditeten kan anvendes til forhandling med kreditorer i forbindelse med nedbringelsen af gælden.


Er der aktiver som ikke er behæftet med pant, kan en belåning eller udvidelse af kassekreditten med udvidelse af pantet i virksomhedens aktiver også være en løsning, men ofte kun på den korte bane, altså et værktøj til en mellemfinansiering.


Selskabet kan også søge efter ansvarlig lånekapital eller lade ejerne tilfører yderligere selskabskapital. Nye ejere er også en mulighed, der på lige vilkår som eksisterende ejere kan tilføje ny selskabskapital og selvfølgelig et salg af selskabet til nye ejer, en koncern som er kapitalstærk og vil kunne genoprette egenkapitalen efterfølgende. Løn til ansatte fra lønmodtagernes garantifond er også en mulighed.


Har revisor rådgivet og vurderet dette for et selskab og udfaldet ikke blev til et solvent selskab vil løsningen være rekonstruktionsbehandling.


Beskikkelse af rekonstruktøren og tillidsmanden

Når skifteretten har beskikket en rekonstruktøren og regnskabskyndig tillidsmanden (En revisor) vil der blive forsat et tidspunkt for møde med fordringshaver, samt at rekonstruktøren forholdvist hurtigt efter skal fremsende en opgørelse til fordringshaverne der er virksomhedens kreditorer, indeholdende blandt andet oplysninger om aktiver/passiver, virksomhedens regnskabsføring og en redegørelse for årsag og formål med rekonstruktionsbehandlingen.


Revisor rekonstruktionsplanen

Inden mødet med mellem skyldner, tillidsmand, rekonstruktør og fordringshavere skal der fremsendes en redegørelse til fordringshaverne om rekonstruktions væsentlige forhold og udsigter til gennemførsel, om der er mangler ved seneste årsrapport, dette er kommenteret af den regnskabskyndige tillidsmand og selve planen for hvordan rekonstruktionsbehandlingen agtes foretaget.


Revisor værdiansættelse af aktiver rekonstruktion

Skifteretten kan på begæring af virksomheden værdiansætte pantsatte aktiver, dog med undtagelse af de benævnt i konkurslovens afsnit om rekonstruktionsbehandling, her vil skifteretten inden en sådan afgørelse træffes rekvirere materiale fra den regnskabskyndige tillidsmand. En revisor som regnskabskyndig tillidsmand, vil som ofte vurderer aktiverne efter gældende værdiansættelses metode, eller efter indregningskriterier efter årsregnskabsloven. En sådan udtalelse fra regnskabskyndige tillidsmand her skal rettigshavere af pantet haft adgang til vurderingen af aktivet og have haft mulighed for at udtale sig overfor skifteretten om den pågældende værdiansættelse.


Samarbejde revisor og rekonstruktør

Det primære opgaveteam på rekonstruktionsbehandling vil være tillidsmanden og rekonstruktøren, og ledelsen såfremt denne ikke er afsat. Tillidsmanden vil forestå med den forretnings- og regnskabsmæssige kompetence, hvor rekonstruktøren vil varetage det juridiske for hele håndteringen af rekonstruktionen i relation til behandlingen af selskabets retlige forpligtigelser overfor skifteret, fordringshavere, panthavere, medarbejdere mv.. Tillidsmanden varetager vurdering af aktiver og gennemgang af regnskabsmateriale, tidligere årsrapporter, muligheder for hvordan egenkapitalen og de likviditetsmæssige problemer kan løses.


Begge rolle skal opfyldes habilitetskravene i konkursloven, dvs. for den regnskabskyndige tillidsmand, må denne person ikke tidligere have rådgivet virksomheden eller været revisor for selskabet.


Sammen er det en opgave for rekonstruktionsteamet at få udarbejdet en plan og en redegørelse for hvordan selskabet kan går fra at være insolvent til solvent. For at kunne opnå målet om overlevelse, gælder det at have opbakning fra ledelsen, er det ikke muligt at virksomheden kan tiltræde en rekonstruktionsplan, er det muligt at afsætte ledelsen, er det f.eks. en ejerledet virksomhed kan det f.eks. have betydning for udfaldet, når det skal sættes ind omkring tvangsakkord eller en virksomhedsoverdragelse.


Tillidsmanden har en væsentlige rolle i udarbejdelse af det materiale der skal udsendes til fordringshavere, sammen med rekonstruktøren skal der laves en redegørelse og en status oversigt for selskabets aktiver modregnet pant, der skal oplyse fordringshavere om de frie aktiver og hvad udsigterne til en evt. dividende er. Med udgangspunkt i tidligere regnskabsmateriale og seneste årsrapport, vil tillidsmanden vurderer og oplyse om fejl og mangler, denne redegørelse skal give fordringshaveren indsigt i, om der er sammenhæng i aktiverne fra årsrapporten og statusoversigten fra rekonstruktionsforslaget. Ligeledes skal tillidsmands berette om aktivernes værdiansættelse og her vil der formentlig laves en opstilling der viser værdierne i forsat drift jævnfør selskabets nye budgetter og et ophør af virksomheden, hvor værdierne nærmere sig auktionsværdier (realisationsprincippet).


Til sammen afgiver rekonstruktøren og den regnskabskyndige tillidsmand en erklæring om hvor vidt rekonstruktionsplanen er realistisk at gennemføre, uanset om der skal ske virksomhedsoverdragelse, akkord, tilførsel af fremmed- eller egenkapital, det er denne erklæring sammen med redegørelsen/planen kreditorerne skal kunne tiltræde.


Revisor skat rekonstruktion

I forbindelse med rekonstruktionen vil nogle af de værktøjer og løsningerne planen vil indeholde omfatte reetablering af egenkapitalen og gældseftergivelse. Disse transaktioner behandles blandt andet i selskabsloven, hvilket medfører selskabsretlige beslutninger, hvor af nogle ikke kun kan varetages af den øverste ledelse eller rekonstruktøren, men af kapitalejerne, og hvor andre behandles i skatteretten, herunder f.eks. kursgevinstloven og selskabsskatteloven.


Et af redskaberne til reetablering af egenkapitalen er kapitaltilførsel af ny selskabskapital fra eksisterende eller ny ejere eller en opskrivning af et aktiv, dog vil en opskrivning ikke frembringe ny likviditet. Er selskabet et datterselskab, vil moderselskabet kunne yde et skattefrit koncerntilskud.


Det andet værktøj er gældseftergivelse eller gældskonvertering, som omhandler en frivillig eller tvangsakkord (rekonstruktionsbehandling).


Gældeftergivelse behandles efter om eftergivelsen af omfattet af en samlet eller enkelt ordning, denne har afgørende betydning for udfaldet af skattepligtig og eventuel underskudsbegrænsning.


Ligeledes skal man være særligt opmærksom på underskudsbegrænsningen, når der forsøges genetablering af egenkapitalen ved indtrædende af nye kapitalejere.


Derfor er det centralt at have en revisor til at gennemgå de selskabsretlige transaktioner og heraf hvilken afledt skatteretlig konsekvens denne medfører for selskabet.


For nødlindende selskaber kan det altså være værd at give selskabet endnu en chance og kigge på det muligheder og løsninger en rekonstruktion kan tilvejebringe, herunder kan der med fordele drages nytte af uvildig revisor til gennemgang af selskabets situation.