Skatteregnskab

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 -  Modtager gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor skatteregnskab


I forlængelse af årsregnskabet eller årsrapporten skal virksomheden udarbejde en skattepligtig indkomst. For personligt ejet virksomheder anvender man resultat før renter, hvis den skattepligtige indkomst opgøres efter personskatteloven eller resultat efter renter når virksomhedsskatteloven anvendes til opgørelse af den skattepligtige indkomst.


Da der ikke er symmetri mellem måden på at omkostningsfører i årsregnskabsloven i forhold til skattelovgivningsregler om udgiftsberettiget fradrag, skal der for opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst gennemløbes alle omkostningskategorier bogført i årsregnskabet, for at vurderer hvorledes disse omkostninger er fradragsberettiget efter skattelovgivningen.
Skatterevisor til skatteregnskab


Det betyder at man som skatterevisor kan gøre en reel forskel for virksomheden ved at sikrer der foretaget korrekt påligning af skatte og afgifter. Moms og afgifter er ikke en del af årsregnskabets resultat, men er pillet ud og klassificeres som anden gæld eller andre tilgodehavender. Der hvor moms og afgifter kan spille en væsentlig rolle i resultatet, er hvor virksomhederne ikke har fradrag for moms og afgifter og udgiftsføres omkostningen i stedet.


Alle virksomheder er underlagt som skattelovgivning, afhængigt af om det er virksomheder med personligt hæftelse eller kapitalselskaber er der en forskel, da selskaber yderligere skal opgøre den skattepligtige indkomst efter selskabsskatteloven. Ligeledes for personlige ejet virksomheder, kan der være en forskel i om fradragene og indkomsterne skal fordeles i forskellige indkomstgrupper, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst og ligningsfradrag. Anderledes er det for selskaber, her kommer alt ind i selskabets skattelig indkomst og har ikke forskellige fradragsværdi.
Revisor skattebilag


Revisors assistance med udarbejdelse af skattebilaget indeholder ofte specifikationer til årsregnskabet, således at bedes det udleveres til Skattestyrelsen vil de hurtigt kunne for indsigt i hvilke udgifter opført i årsrapporten er behandlet og korrigeret i skattebilaget som en permanent- eller tidsmæssige afvigelse.


De permanente afvigelser fra årsrapporten til skattebilaget indeholder indtægter eller fradrag der fortabes for altid og skal ikke løbende reguleres på baggrund af en bagved liggende saldoværdi. De tidsmæssige afgivelser er udelukkende en periodisering af, hvornår indtægten eller fradraget indkomstføres, da der er forskellige måde at behandle et tab eller afskrivning i årsregnskabsloven kontra skatteloven.
Revisor saldoværdier skattemæssigt


Der gælder forskellige regler i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven for person og selskaber, derfor kan der for selskaber føres lagerbeskatning for udvalgte fordringer, aktier og hvor det som udgangspunkt ikke er muligt eller er et tilvalg for personer. Både for personer og selskaber vil det være at foretrækker realisationsprincippet, dvs. beskatning når gevinst eller tab forekommer, så undgår man saldoføring.


Til forskel fra personlig ejet virksomheder og selskaber skal der for selskaber beregnes udskudt skat at forskelsværdien i de regnskabsmæssige- og skattemæssige saldoværdier, en udskudt skat vil blive indregnet som passiv i årsrapporten, hvorimod man er mere påpasselig med indregnes af udskudte skatteaktiver der opstået i en forskelsværdi eller ved et fremførebart skattemæssige underskud.


Der afsættes ikke udskudt skat i personligt ejet virksomheder, men virksomhed kan alligevel godt have en udskudt skat, såfremt der skattemæssigt er afskrevet mere på saldoværdien end den regnskabsmæssige værdi, samt også i kraft af anvendelse af virksomhedsordningen hvor der kan være et opsparet overskud, hvori differencen vil være fra selskabsskatteprocenten til marginalskatteprocenten for den enkelte fysiske person.
Revisor selvangivelse 


På selvangivelsen skal den skattepligtige virksomhed oplyse slut resultatet fra skattebilaget skatterevisor har udarbejdet. For personligt ejet virksomheder omfattet af regnskabsklasse A skal der indsendes den udvidede selvangivelse, så selvom virksomheden ikke skulle udarbejde noget ekstern regnskab til offentliggørelse skal der alligevel her anvendes en årsrapport der opfylder årsregnskabsloven bestemmelser. Det er derfor i den henseende praktisk både at få lavet årsrapporten og skattebilaget af en revisor, der netop sikre korrekt opstilling for brug til indberetning af den udvidede selvangivelse.


Revisor kan indledningsvist hjælpe med dette, og her skal gives oplysninger om følgende indkomster for personligt ejet virksomheder der ikke benytter virksomhedsordningen, skattemæssige overskud i virksomheden før renter, altså her oplyses et resultat der er korrigeret for ej fradragsberettiget udgifter og forskelle i afskrivninger og andre regnskabsmæssige gevinster/tab der ikke skal påvirke indkomstopgørelsen endnu. Denne indkomst skal i den personlige indkomst. Har virksomheden solgt ejendomme, haft tab for fordringer eller renteudgifter/-indtægter skal dette placeres i kapitalindkomsten.


Til forskel her hvis der benyttes virksomhedsskatteloven skal hele beløbet placeres i den personlige indkomst på selvangivelsen.


Samlet set for fysiske personer der driver personligt vil der være udgifter forbundet med den erhvervsmæssige virksomhed som er ligningsfradrag og skal behandles skatteretligt og placeringsmæssig i selvangivelse grundet fradragets art. Denne situation er der ikke på selskabsselvangivelsen, der er kun en skattepligtig indkomst og skal ej opdeles i tre indkomst kategorier, derimod skal der gives mere omfattende informationer, særligt i sambeskatningssituationer.


Fælles for begge virksomheder uanset og om man er i regnskabsklasse A eller B er, at der skal gives oplysninger om virksomheden, regnskabet, skattemæssige værdier og forhold, samt involvering af revisor.
Revisor oplysningsskema til skatteregnskab


Det er næsten ikke muligt uden revisor hjælp til udfyldelse af oplysningsskemaet der tidligere hed selvangivelsen både for personer og selskaber.
For fysiske personer skal der indsendes oplysning pr. virksomhed i borgerens skattemappe. Der skal indtastes regnskabsoplysninger pr. cvr. nr. og for cpr. nr., hvis såfremt man har en udlejningsvirksomhed af fast ejendom. Væsentlige regnskabsoplysninger der skal gives er cvr. nr., moms tilsvar og regnskabsmæssige oplysninger fra årsrapporten og herunder skattebilaget, herunder ej fradragsberettiget udgifter og hvorledes de skattemæssige afskrivninger har fordelt sig og brug af revisor til skatteregnskabet.


De samme forhold er gældende for selskaber, den store udvidelse vedr. de forhold som er gældende i selskabsskatteloven. Derfor skal selskaber på oplysningsskemaet giver information om der har været skatteretlige omstruktureringer, om selskabet har CFC-indkomst eller omfattet af rentefradragsbegrænsninger, det er de færreste selskaber i regnskabsklasse B der har dette.


Selskabet kan dog have særligt underskudssaldi eller gjort brug af skattekreditordningen, hvor selskabet har søgt om udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsudgifter.
Revisor udbytteindberetning


Udbytte modtaget fra andre ejerskaber eller besluttet hensat udbytte i selskabet skal der også oplyses om, alene dette forhold kan volde virksomheder problemer regnskabsmæssigt og skatteretlig behandling i årsrapporten som skattebilag og oplysningsskema, hvorfor her der er stor nødvendighed for revisors involvering, så indberetning på oplysningsskemaet og udbytteblanketten foretages korrekt.
Revisor fremførebare underskud


Har selskabet tidligere haft underskud eller er der for det indeværende år opstået et fremførebart underskud til modregning i fremtidige skattepligtige overskud, vil der i forbindelse med indlevering af oplysningsskemaet skulle ajourføres underskudssaldo i selskabets underskudsregister, her skal man efterregne og sikrer saldiene stemmer, således noget ikke gå tabt, hertil vil revisor fra sit skattebilag kunne kontrollere indberetningens rigtighed.
Revisor kontrollerende transaktioner


Som noget nyt gælder det for selskaber at indberette deres kontrollerende transaktioner på oplysningsskemaet, dette kræver indsigt i og om der er kontrollerende transaktioner og i så fald hvor informationer om de kontrollerende transaktioner skal placeres på oplysningsskemaet.
Det gælder også for fysiske personer der er hovedaktionærer i selskabet at skulle give de samme oplysninger som deres selskab har givet, dog med modsat fortegn, dvs. et indlån i selskabet hos virksomhedsdeltagere bliver på den fysiskes person oplysningsskema kvalificeres til udlån til et selskab hvoraf ejeren er hovedaktionær.