Revision

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revision årsregnskab

Er det virksomhed underlagt revision skal du har en godkendt revisor til at revidere årsregnskabet. Hvilken rolle har du som kapitalejer og ledelse i din virksomhed i forhold til regnskabsaflæggelsen. Det er ledelsen der aflægger regnskabet og godkender dette, efterfølgende indstiller ledelsen årsrapporten til generalforsamling, hvor kapitalejerne møder op og stemmer for eller imod den præsenterede årsrapport. Årsrapporten indeholder forskellige bestanddele, hvoraf en af dem er den uafhængige revisors revisionspåtegning, denne er adresseret til kapitalejerne i virksomheden.


Revisors påtegning

Revisors påtegning forsyner årsregnskabet med en grad af sikkerhed, om hvor vidt regnskabet giver et retvisende billede efter årsregnskabslovens bestemmelser. Revisor reviderer ikke som udgangspunkt ledelsens afgivet beretning om regnskabet, men udtaler sig om oplysninger i ledelsesberetningen indeholder, hvad der er kravet af årsregnskabsloven, ledelsesberetning kan dog revideres om nødvendigt.


Udført revision på årsregnskabet

Er der udført revision på årsregnskabet, har revisor udført arbejdshandlinger der er fundet passende for virksomhedens risikoprofil. Disse planlagte arbejdshandlinger har resulteret i indsamlet beviser, som samlet set for revisor er med til, at danne en konklusion på regnskabet, og hvilken type påtegning revisor afgiver, om den er blank eller modificeret.


Det revisor opdager under revisionen og ønsker at udforme sin konklusion, afhænger af væsentligheden i den eller de identificeret fejl i regnskabet. Vurderer revisor, at revisionen ikke har gjort det muligt, at opnå høj grad af sikkerhed om regnskabet er retvisende, skal revisor i sin konklusion indsætte et forbehold.


Revisors forbehold i revisionspåtegning

Årsagen hæfter sig til uenighed med ledelsen eller revisor er blevet begrænset i sit arbejde under revision, der har forhindret revisor i at indsamlet tilstrækkelige revisionsbeviser. Det er her væsentligheds betragtningen kommer ind, er det gennemgribende for hele regnskabet vil revisor afgive en afkræftende konklusion, og som kapitalejer må man tage bestik af om regnskabet kan godkendes. Ligeledes hvilken betydning et væsentligt forhold, men når det forhold er det eneste, og revisor i konklusion med forbehold anfører, at bort set fra det ene oplyste forhold i påtegningen, giver regnskabet et retvisende billede.


Revisor kan også give et bortset forbehold i tilfælde af, at det ikke har været muligt at indsamle revisionsbevis for en særlig post, i dette tilfælde er det vigtigt, at det ikke er gennemgribende for hele regnskabet, så bliver det i stedet en manglende konklusion og en fratrædelse. Det er indlysende, at hvis revisor vurderer at flere af virksomhedens poster i regnskabet, ikke tillader indhentelse af revisionsbeviser, må det være en manglende konklusion, da der ikke er noget grundlag at konkludere på til revisors påtegning.


Revisors fremhævelser i revisionspåtegning

Revisor skal også forsyne sin påtegning, hvis det er noget der skal fremhæves for kapitalejerne. Det kan være forskellige forhold, men aldrig oplysning der må erstatte et forbehold. Fremhævelserne kan være rettet imod poster i regnskabet eller noterne. Fremhævelserne kategoriseres som tre emner, fremhævelse af forhold i regnskabet, vedrørende revisionen eller andre forhold som ikke falder ind under de to første fremhævelser.


Eksempler på hvad revisor vil nævne under forhold omkring regnskabet, kunne være forhold om usikkerhed om going concern og usikkerhed om fremtidige begivenheder knyttet til virksomheden. Vedrørende fremhævelser for revisionen, kan det være forhold der knytter sig til revisionen som f.eks. bestanddele i årsrapporten der ikke er revideret eller at virksomheden er for indeværende regnskabsår falder ind under revisionspligten. Den sidste er forhold der omhandler ledelsesansvar og overtrædelse af gældende lovgivning, som selskabsloven eller bogføringsloven.


Kapitalejer og revisor

Med de oplysninger som gives i revisionspåtegningen, så er kapitalejeren netop bedre klædt på til, at skulle kunne godkende årsrapporten på generalforsamlingen, derfor taler meget for at en kapitalejer skal vælge en uafhængig revisor til at revidere regnskabet, når kapitalejer ikke selv sidder i ledelsen. Når man er kapitalejer i en ejerledet virksomhed, er kapitalejeren ofte en del af den daglige og øverste ledelse, og har den vej rundt styr forvaltningen er virksomhedens formue. Når det ikke er tilfældet, og kapitalejeren er en passiv investor, er det for investoren nødvendigt, at en uafhængig part kontrollere ledelsen forvaltning og dispositioner, når kapitalejeren til daglig ikke er med i driften af virksomheden.


Revisorerklæringstyper

Der findes flere type af erklæringer revisor kan forsyne årsrapporten eller et andet erklæringsemne, som f.eks. et skatteregnskab, budget eller et projektregnskab. Der er erklæringstyper med og uden sikkerhed, og for erklæringstyper med sikkerhed graduerer graderne af sikkerhed efter valget af erklæringstypen. Det hænger sammen med, at revisor kan afgive erklæring i forskellige sammenhæng, og det afgørende er formålet med erklæring. Graden af sikkerhed er lig mere graden af revisors arbejde, derfor er en erklæring med høj grad af sikkerhed mere bekostelig end en lav grad af sikkerhed eller uden sikkerhed, f.eks. en assistance påtegningen.


Revisor vejleder dig i hvilken erklæringstype der er nødvendig og tilstrækkelig efter hvad årsregnskabsloven foreskriver. Det er derfor en vurdering af flere faktorer, f.eks. er der bankgæld og banken kræver et revideret regnskab, så kan der efter virksomhedens størrelse være to udfald, f.eks. fuld revision eller valg af udgivet gennemgang. Det afgørende er virksomhedens størrelse, hvilken regnskabsklasse den befinder sig i, overskrider virksomheden størrelsen i for regnskabsklasse B kan der ikke længere anvendes udvidet gennemgang af årsregnskabet.


Hvornår er behovet for fuld revision hænger sammen med ejer sammensætningen, virksomhedens interessenter og størrelsen af virksomheden. Det kan derfor være en god ide, at drøfte disse overvejelser med en revisor, hvad giver mening for den pågældende virksomhed, relation til omkostningen til revisor og modsætningen til dette vil være fordele ved, at for årsrapporten forsynet med en erklæring om med høj grad af sikkerhed.

Fordelen kan være anerkendelse fra leverandører og bankforbindelser, der i større grad vil tilbyde mere fordelagtige vilkår i kreditgivningen, der ofte er afgørende for driften af virksomheden. Det kan give kapitalejerne ro i maven med en forventning om, at regnskabet er retvisende med 95% sikkerhed. Ligeledes kan der være noget synergi i forhold til, at udarbejde virksomhedens skattebilag, når regnskabet allerede er revideret, kan der udarbejde en erklæring til skatteregnskabet med en lav grad af sikkerhed og eller ingen sikkerhed, da revisor på forhånd besidder en dybdegående indsigt i tallene, og derfor ikke igen behøver at revidere de samme tal i skatteregnskabet.


For virksomheder placeret i regnskabsklasse A og B små virksomheder, altså de klasse B virksomheder som kan fravælge revisionspligten, der kan revisor leverer erklæring på alle 4 niveauer:


Fuld revision

Udvidet gennemgang

Review

Assistance til opstilling af regnskab


Når virksomheden i to på hinanden regnskabsår overskrider 2 af 3 grænseværdier i bestemmelsen om fravalg af revisionspligt, bliver virksomheden underlagt revisionspligt og tilhøre regnskabsklasse B stor. Derefter er det kun muligt, at få udarbejdet erklæring fra revisor som udvidet gennemgang og fuld revision efter ISA standarderne.


Revisorerklæringer på andre regnskaber

Revisor forsyner også andet med erklæring end almindelig årsregnskab og koncernregnskab, derfor kan du bruge revisor i andre sammenhænge, når f.eks. det offentlige yder tilskud til et projekt eller banken beder om budgetter der forsynet med en erklæring fra revisor. I denne sammenhæng kan der som nævnt leveres forskellige grader af sikkerhed og dermed forskellige type af arbejdshandlinger revisor foretager til den pågældende opgave, hvad og hvilken type af erklæring der vælges afhænger af erklæringsemnet og hvad modtageren forventer denne erklæring skal indeholde af sikkerhed.

Revisor kan hjælpe med erklæringer på følgende regnskaber og budgetter.


Tilskudsskudregnskab

Momsregnskaber foreninger refusion

Projektregnskab

Skatteregnskab

Perioderegnskab

Personlige indkomst og formueopgørelse

Budgetter og fremskrivninger

Vurderingsberetning

Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger