Midlertidig lønkompensation private virksomheder

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisor - Midlertidig lønkompensation private virksomheder


Virksomheder kan nu ansøge om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere, det betyder at, hvis din virksomhed står til at skulle afskedige minimum 30 % eller mere end 50 ansatte kan der pga. et forventet omsætningstab som konsekvens af corona virus åbne op for ret til lønkompensation.


Der er altså ingen nedre grænse for antal ansatte, 1 ansat er nok, dog er løsarbejdere og indehavere af personligt ejer virksomheder, samt kapitalejere i hovedaktionær selskaber, selsvstændige er omfattet af ordning midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter eller omsætningstab for selvstændige.


Sender virksomheden medarbejderne hjem uden løn og denne løn er dækket af anden kompensationsordning, eller virksomhed slet ikke hjemsender nogle medarbejdere, så kan virksomheden selvfølgelig ikke opnå nogen kompensation.


Hvem er omfattet af midlertidig lønkompensation private virksomheder

Alle virksomheder der er registreret i cvr og at de ansatte har fast arbejdssted i Danmark, samt at lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, er ansat før den 9. marts.


Perioden midlertidig lønkompensation

Lønkompensationsordningen gælder for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020, svarende til 3 måneder.


Lønkompensationens størrelse

  • Lønkompensationen for den hjemsendte funktionærs udgør 75 % af lønnen dog maksimalt kr. 23.000 om måneden pr. fuldtidsansat.
  • Lønkompensationen for ansatte, som ikke er funktionærer, der udgør lønkompensationen 90 % af den hjemsendte ansattes løn, dog maksimalt kr. 26.000 om måneden pr. fuldtidsansat. Det samme gør sig gældende for elever og lærlinge.
  • Der gælder både for funktionærer og ikke funktionærer, at der kan højst udbetales lønkompensation for tre måneders løn pr. fuldtidsansat.


Opgørelsen af lønkompensationens størrelse baserer sig på den ansattes gennemsnitlige løn, det vil sige, at som udgangspunkt beregnes den gennemsnitlige løn på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder hhv. 12 måneder, hvoraf kilden til disse data er virksomhedens indberetninger til e-Indkomstregistret.


Ved endnu ikke udbetalt løn og tilbagekaldelse af hjemsendte merarbejdere skal udarbejdes lidt yderligere dokumentation.


Betingelser for at modtage kompensation

For at virksomhederne opfylder kriterierne skal Virksomheden i forbindelse med ansøgningen sandsynliggøre, at hjemsendelsen skyldes et forventet omsætningstab som følge af udbruddet af Coronavirus sygdom.


Desuden må virksomhederne ikke i perioden der ansøges for, foretage afskedigelse af medarbejdere eller varsel afskedigelse. Der kan heller ikke tildeles lønkompensation til medarbejdere, hvis løn er dækket af andre ordninger.


Så gælder det i øvrigt som der indledningsvist blev beskrevet, at det forudsætter følgende for virksomheden.


  1. minimum 30 % eller mere end 50 af virksomhedens ansatte hjemsendes,
  2. de hjemsendte medarbejdere ikke arbejder for virksomheden, dette gælder dog ikke Elever og lærlinge
  3. de hjemsendte medarbejdere får fuld løn i perioden, der ansøges om lønkompensation for.

 

Revisor hjælp til ansøgning midlertidig lønkompensation

Ansøgningen foretages på virk.dk eller igennem virksomhedsguiden.dk, og lønkompensation udbetales til virksomhedens nemkonto.


Hidtil skal der gives en masse oplysninger på de hjemsendte medarbejdere, dette gøres online og der kan uploades excel filer med disse medarbejderdata. En væsentlig detalje i de oplysninger der skal gives er hjemsendelsens forventede varighed, udløber denne indenfor perioden 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020 skal der indgives en ny ansøgning.


En yderligere ret til midlertidig lønkompensation for private virksomheder er, at virksomheden senest 6 måneder efter den ophørte periode, hvor der er ydet lønkompensation, skal indsende supplerende dokumentation.


Denne supplerende dokumentation for midlertidig lønkompensation skal redegøre for at virksomheden opfylder betingelserne for udbetaling af lønkompensation.


Revisor bistand midlertidig lønkompensation

I denne efterfølgende kontrol vil Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt pålægge virksomhederne at anvende revisorbistand, om det så er revisorbistand ydet af godkendte revisorer eller ikke godkendte revisorer, dette vides ikke endnu, men mon ikke det følger af samme principper for ansøgningen om dækning af tab på store arrangementer, en godkendt revisor.


Kilde: retsinformation