Revisorerklæring vurderingsberetning

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisorerklæring for vurderingsberetning

Skal du bruge revisor i tilfælde af din virksomhed skal stiftes med andre værdi end kontant, som f.eks. når du vælger at indskyde udvalgte aktiver som værdi i stedet fysiske kontant eller penge indestående i et pengeinstitut. Her vil der skulle bruge en revisor til vurdering af disse aktiver, ligeledes som der skal foretages en vurderingsberetning, når en indehaver af en personligt ejet virksomhed omdanner ved anvendelse af bestemmelserne i lov om skattefrivirksomhedsomdannelse.


Ejer du et selskab og der skal ske udlodning af et ulovligt kapitalejerlån, skal der f.eks. forinden generalforsamlingens beslutning udarbejdes en vurderingsberetning af, om de værdier der fragår selskabets formue ikke udloddes til over-/underkurs.


I alle tilfælde, hvor værdier i en virksomhed ikke kan opgøres som kontant eller værdi benævnt i selskabsloven § 38, skal der en vurderingsmand indover. Her er en revisor umiddelbart den bedste løsning og særligt virksomhedens valgte revisor, der allerede kender virksomheden og kan måske genanvende informationer fra revisionen.


Situationer for vurderingsberetning

De situationer hvor vurderingsberetningen skal laves og forsynes med en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed, omfatter følgende eksempler:


Omdannelser fra anpartsselskab til aktieselskab eller omvendt

Omstrukturering som f.eks. fusion, spaltning, aktieombytning og tilførsel af aktiver

Genoptagelse når dit selskab er sendt til tvangsopløsning i sø- og handelsretten

Når der sker kapitalafgang i selskabet, som udbytte


Af ovenstående punkter, her fordrer selskabsloven, at her skal for gældende selskabsretlig disposition vedlægges en erklæring fra en vurderingsmand, og dette vil være i disse tilfælde, at virksomheden skal bruge en godkendt revisor til dette.


ISAE 3000 andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review's formål

Denne type af erklæring hedder ISAE 3000 andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review. Formålet med denne er, at revisor kan udtrykke en konklusion om et erklæringsemne, eksempelvis apportindskud ved stiftelse af et anpartsselskab, med begrænset eller høj grad af sikkerhed.


Revisor vurderingsberetningsindehold

Vurderingsberetningen skal indeholde en beskrivelse af aktivet, hvordan revisor har vurderet aktivet og en angivelse af det aftalte vederlag. For det aftalte vederlag der indskydes i stiftelse af et anpartsselskab, hvoraf der ikke indskydes kontanter, her gælder det for erklæringen ISAE 3000, at den økonomiske værdi af indskuddet mindst svarer til det aftalte vederlag.


Revisors krav ved vurderingsberetningen

Revisor skal altså i erklæringen ISAE 3000 andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review oplyse om der er lagt nedskrevne- eller handelsværdier til grund og om vurderingen er sket ud fra Going Concern, og om hvordan en evt. goodwill er fastsat.


Når det gælder graden af sikkerhed, så skal en vurderingsberetning leveres med høj grad sikkerhed, revisor skal som udgangspunkt afgive en erklæring uden forbehold. Dette er væsentligt for vurderingsberetningen, fordi der er reelt set ikke noget krav om det, men praktisk set så skal der, når erklæringen skal forsyne vurderingsberetningen, så skal erklæringen redegøre for, at den ansatte økonomisk værdi af de indskudte aktiver mindst svarer til det aftalte vederlagt, for de kapitalandele pålydende værdi der udstedes, samt tillæg af dennes overkurs.


Til gengæld er der ikke for fremhævelse noget krav om, der for den afgivet erklæring af vurderingsberetningen, ikke må indeholde fremhævelser.   

ISAE 3000 andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review anvendes i mange tilfælde af revisors arbejde, og når der i forbindelse med dispositioner knyttet til selskabsretten skal afgives en erklæring med høj grad af sikkerhed, vil denne arbejdsopgave for revisor være tidskrævende og risikofyldt, særligt med stiftelsen af selskaber, hvor der findes utallige tilfælde hvor revisorer ikke har været tilstrækkeligt skeptiske i deres faglige vurderinger af de indskudte værdier. Der kræver dette en dialog med din revisor om mulighederne og prissætningen af opgaven.