Til og afgang af kapital

Har du brug for rådgivning fra en revisor til din virksomhed ?


Step 1 - Udfyld formularen

Step 2 - Vi kontakter dig telefonisk

Step 3 - Du modtager et gratis tilbud

 
 
 
 
 

Revisors assistance i forhold til kapitaltilgang

I visse tilfælde skal revisor assistere må erklæringsarbejde, særligt hvis den nytegnede selskabskapital tegnes med enkelte aktiver eller en bestående virksomhed. Her er reglerne i selskabsloven ensartet for aktie- og anpartsselskaber, der gælder for begge, at der skal udarbejdes en vurderingsberetning for enkelte aktiver. En vurderingsberetning skal indeholde en beskrivelse af aktivet og oplysninger om anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. Der skal samtidig oplyses om det aftalte vederlag der betales for aktivet, og at den økonomiske værdi for aktivet mindst svarer til det omtalte vederlag.


Såfremt der indskydes en bestående virksomhed, vil der kun indskydes virksomheden på baggrund af en vurderingsberetning, hvoraf ovenstående gælder, og en mellembalance. Vælges der i stedet en mellembalance og selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er det faktisk ikke et krav, at mellembalancen ligeledes revideres. Beslutter generalforsamlingen af mellembalancen skal revideres eller selskabet er omfattet af revisionspligt, påkræves det at erklæringen afgives uden forbehold, dog må der gerne fremhævelser.


Vælger kapitalejerne kontant indskud af kapital i selskabet, kan indskuddet undgå en revisorerklæring under visse forudsætninger. Det skal vurderes om indskuddet sker i forbindelse med ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og hvorvidt det er et aktieselskab eller anpart-/iværksætterselskab. Gældende kun for aktieselskaber på deres ordinære generalforsamling er, at der ikke krav om revisorerklæring ved kontantforhøjelsen. På den ekstraordinære generelforsamling, skal ledelsen derimod aflægge en beretning (ved enighed kan kapitalejerne fravælge denne), og denne skal revisor erklærer sig om, men kun om forhold til selskabets økonomiske stilling, hvis selskabet er udenfor revisionspligten, kræves der ikke revisorerklæring.


Ovenstående forhold gør sig ligeledes gældende i forbindelse med andre kategorier af kapitalforhøjelse som revisor kan være med til at vurdere hvordan disse behandles, f.eks.:


Kapitalforhøjelse ved gældskonvertering

Kapitalforhøjelse ved udstedelse af fondsandele

Kapitalforhøjelse ved konvertible- eller udbyttegivende gældsbrev

Kapitalforhøjelse ved warrants, tegningsoptioner


Disse selskabsretlige dispositioner kræver vedtagelse på generalforsamlingen og anmeldelse hos erhvervsstyrelsen. Det skatteretlige aspekt ved kapitalforhøjelse er for ovenstående valgmulighed skattefri, ligeledes når der opstår en overkurs, dog er der set praktiske tilfælde, hvor en overnaturlig overkurs ikke var skattefri.


Revisors assistance i forhold til kapitalafgang

Afgang af kapital eller aktiver sker ved udbytte eller en kapitalnedsættelse, der er i den forbindelse forhold i selskabsloven der skal iagttages i forhold om dispositionen kan gennemføres, hvornår revisor skal assistere med erklæringer, og det skatteretlige hensyn.


Revisor rådgivning ved udlodning af udbytte

Det væsentlige vedrørende udbytte er, hvad vedrør udbyttet og hvornår foretages det. Er det et udbytte i forbindelse med den ordinære generelforsamling og udbyttet sker i kontanter, skal der ikke en ekstra revisorerklæring, udover hvis årsrapporten skal påtegnes. Udloddes der enkeltstående aktiver eller en bestående virksomhed skal udarbejdes en vurderingsberetning. Vælges der i stedet en mellembalance i situationen hvor der indskydes en bestående virksomhed, kan der foretages en overdragelses balancen, hvoraf hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er det ikke et krav, at overdragelsesbalancen revideres.


Vurderingsberetningen i tilfælde af kapitalafgang

Forskellen for når revisor udarbejder vurderingsberetninger ved tilgang i relation til afgang er, at der her i stedet skal erklæres om, at værdien for de udloddet aktiver mindst svarer til beløbet der udloddes til ejerne.


Revisors arbejde ved det ekstraordinære udlodning af udbytte

Stillingtagen i forbindelse med et ekstraordinær udbytte baserer sig på, om udlodningen foretages mindre end 6 måneder efter senest aflagte årsrapport. Sker udlodningen af udbyttet indenfor 6 måneder i kontanter er der ingen krav om revisorerklæring. Sker udlodning efter de 6 måneder skal udlodning både for aktie- og anparts/iværksætterselskaber forsynes med en revisorerklæring, og som minimum en review erklæring der er lav grad af sikkerhed.


Der gælder samme betingelser for udlodning af ekstraordinære udbytte af enkeltstående aktiver og en bestående virksomhed som ved det ordinære udbytte.


Den skattemæssige behandling af udbytte forskelligt for fysiske- juridiske personer, fysiske personer beskattes af det fulde beløb i aktieindkomsten. Selskaber kan modtager udbytter skattefrit, det afgørende af klassifikationen af aktien. Den skattemæssige behandling for nedenstående eksempler er forskellig:


Børsnoterede porteføljeaktier

Skattepligtige Unoterede porteføljeaktier

Skattefrie porteføljeaktier

Datterselskabsaktier

Koncernselskabsaktier


Revisor Kapitalnedsættelse

Kapitalnedsættelse minder om forholdene for udbytter, dog er der for udbytter kun muligt at udlodde frie reserver, hvor modsætningsvis kapitalnedsættelse er en nedsættelse af selskabskapitalen. Dette kræver en generalforsamlingsbeslutning på den ordinære eller ekstraordinære. Ligesom ved udlodning af udbytte sker den øverste ledelse være særligt opmærksom på selskabets kapitalberedskab, at denne handling er forsvarlig.


Betingelse for kapitalnedsættelsen

Der kræves at der angives formål og beløb for dispositionen, og kapitalnedsættelsen kan overordnet anvendes til følgende:


Dækning af underskud

Udbetaling til kapitalejere

Henlæggelse til særlig reserve


Denne opdeling opridses i forhold til selskabets forpligtelse overfor kreditorer om, at proklamere om kapitalnedsættelse, og af selskabslovens kreditorbeskyttelsesregler sikre, at kreditorerne har anledning til, at gøre deres krav gældende i denne forbindelse. Det er kun dækning af underskud, der ikke er relevant for proklama, fordi der ved denne disposition ikke sker afgang af midler fra selskabet ved kapitalnedsættelsen.


Udlodning af aktiver og bestående virksomhed ved kapitalnedsættelse

Her gælder samme regler som ved afsnittet ovenfor i ” Revisor rådgivning ved udlodning af udbytte”. Dette gælder både for anparts- og aktieselskaber.

Anpartsselskabers fritages for om der skal udarbejdes beretning og den øverste ledelses beslutning om kapitalnedsættelse i anpartsselskabet, ligeledes er der ikke krav om revisorerklæring, når kapitalnedsættelsen ske ved kontanter eller som en led i ompostering på egenkapitalen.


For aktieselskaber gælder, at når kapitalnedsættelsen ske ved kontanter eller som en led i ompostering på egenkapitalen, skal der afleveres revisorerklæring på ledelsens beretning om kapitalnedsættelsen, er selskabet undtaget revisionspligten, er det ikke nødvendigt. Dette gælder uanset om beslutning om kapitalnedsættelse ske i forbindelse med den ordinære- eller ekstraordinær generelforsamling.


Den øverste ledelse er ansvarlig for beretningen som skal indeholde alle relevante forhold for selskabet og den igangværende disposition. Revisorsansvar i forbindelse med, at skulle erklære sig om denne beretning, henvises kun til den del af beretning, der berører selskabets økonomiske stilling.

Skatteretlig udløser transaktionen med kontanter, aktiver mv. udbyttebeskatning af kapitalejere jf. ligningslovens bestemmelser. Nedskrivning uden udlodning udløser intet skattekrav og betragtes ikke som en aktie afståelse, dvs. Henlæggelse til særlig reserve og dækning af underskud udløser ikke beskatning som udgangspunkt, men det vil kræve opfyldes af bestemmelsen i skatteloven, hvoraf revisor kan rådgive om dette.